Tarieven voor eerste nazorg bij interlandelijke adoptie

Vlaanderen herschrijft de bemiddelingsregels bij interlandelijke adoptie. De opdrachten van de adoptiediensten tijdens de adoptieprocedure zijn duidelijk vastgelegd. Er zijn ook regels voor de wachtlijsten en de eerste nazorg en follow-up rapportage. En voor het eerst zijn er ook tarieven vastgelegd voor die nazorg en rapportage.

Overeenkomst

De adoptiedienst sluit met elke adoptant waarvoor hij bemiddelt een overeenkomst af waarin hij zo exact mogelijk een kostenraming geeft (prestatievergoeding en kosten in het buitenland) en een overzicht van de adoptieprocedure. Hij vermeldt er ook de rechten en plichten van beide partijen en geeft informatie over de klachtenprocedure.
Die overeenkomst mag alleen afgesloten worden met kandidaat-adoptanten die een geldig geschiktheidsvonnis hebben, en enkel na een intakegesprek.

Wachtlijsten

Het is de datum van die overeenkomst die de plaats van de adoptant op de wachtlijst bepaalt. Een afwijking van de wachtlijst kan enkel na goedkeuring door het Vlaams Centrum voor Adoptie (VCA).

De adoptiedienst heeft een wachtlijst per lopend adoptiekanaal. De lengte daarvan wordt in samenspraak met het VCA vastgelegd. Elk kwartaal gaat er een overzicht van de wachtlijsten naar het VCA.

Indien nodig kan de adoptiedienst de kandidaat-adoptant heroriënteren naar een ander kanaal. Maar enkel in overleg met het VCA.

Tijdens de adoptieprocedure

De adoptiedienst helpt de kandidaat-adoptant bij de samenstelling van het dossier dat naar het herkomstland moet gestuurd worden.

Van zodra de adoptiedienst de nodige stukken uit het herkomstland heeft ontvangen (onder meer over de identiteit van het kind, zijn adopteerbaarheid, zijn persoonlijke achtergrond enz.) motiveert de adoptiedienst bij het VCA waarom hij het kind wil toewijzen aan een specifieke kandidaat-adoptant. Dat is een taak van het interdisciplinair team.

Pas nadat de bevoegde instantie uit het herkomstland en het VCA de toewijzing hebben goedgekeurd, licht de adoptiedienst de kandidaat-adoptant in. Ze overlopen samen het verslag over het kind. De adoptant kan advies inwinnen van deskundigen vooraleer te beslissen of hij het toegewezen kind aanvaardt of niet.

De adoptiedienst moet de kandidaat concreet voorbereiden op de komst van het toegewezen kind. Hij informeert over de cultuur en gewoontes in het herkomstland, de in dat land nog te doorlopen procedure, de afreis van de adoptant naar het herkomstland en over hoe hij de eerste contacten met het adoptiekind kan leggen.

Prestatievergoeding

Kandidaat-adoptanten betalen een prestatievergoeding aan de adoptiedienst. Maximaal 3.000 euro (jaarlijks te indexeren). Daarmee worden de kosten voor de samenstelling van het administratief en juridisch dossier ter voorbereiding en afronding van de adoptie betaald, én de werkingskosten van de adoptiedienst. De vertaal-, legalisatie- en verzendkosten zijn voor de kandidaat-adoptant, mits voorlegging van facturen.

Eerste nazorg

De adoptiedienst begeleidt het adoptiekind en de adoptanten eens ze in België toekomen. Twee elementen hierbij: de adoptiedienst nodigt de kandidaat-adoptant uit voor een welkomstbezoek, en de adoptiedienst gaat zelf twee keer op huisbezoek. De huisbezoeken gebeuren binnen 15 maanden na de aankomst van het kind. Van elk huisbezoek wordt een rapport opgemaakt.

Voor de huisbezoeken betaalt de adoptant een bijdrage van 500 euro. Als het herkomstland de rapporten over de huisbezoeken wil, staat de adoptant in voor de vertaal-, legalisatie- en verzendkosten.

Het herkomstland kan meer huisbezoeken of rapporten eisen. Het is de adoptiedienst die daarvoor zorgt. De adoptant betaalt per bijkomend huisbezoek met rapport 250 euro extra en per bijkomend rapport 65 euro extra.

Alle bedragen worden jaarlijks geïndexeerd.

De adoptiedienst blijft ook nadien nog beschikbaar voor het adoptiegezin. Geadopteerden kunnen er terecht voor vragen naar hun roots.

Nog dit. Als het herkomstland dat vraagt, moeten er ook bij een zelfstandige adoptie opvolgingsrapporten opgesteld worden en een eerste nazorg gebeuren. De zelfstandige adoptant sluit daarvoor een contract af met een adoptiedienst.

Inwerkingtreding

De nieuwe regels treden in werking op 17 mei 2013.

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 22 maart 2013 betreffende het inzagerecht en de bemiddeling bij interlandelijke adoptie, BS 6 mei 2013

Zie ook:
Decreet van 20 januari 2012 houdende regeling van de interlandelijke adoptie van kinderen