Aangifte rechtspersonenbelasting aj. 2013 gepubliceerd

De aangifte in de rechtspersonenbelasting voor het aanslagjaar 2013 (inkomsten 2012) verscheen in het Belgisch Staatsblad van 7 mei 2013. Wie namens een vzw, internationale vzw of stichting de RPB-aangifte elektronisch wil indienen, kan daarvoor voor het tweede opeenvolgende aanslagjaar BIZTAX gebruiken. De nieuwe RPB-aangifte verschilt op enkele punten van deze van vorig jaar.

BIZTAX

De RPB-aangifte voor het aj. 2013 kan, net zoals vorig jaar, elektronisch (via het internet) ingediend worden via BIZTAX.

Via de BIZTAX-toepassing kunt u ofwel één aangifte per keer manueel ingeven, ofwel maximum 25 aangiftes per keer indienen via een bestand aangemaakt door externe software. De ingediende aangiftes zijn consulteerbaar. Inloggen kan met een digitaal certificaat klasse 3 of met de elektronische identiteitskaart.

De RPB-aangifte voor het aj. 2013 kan uiteraard ook nog altijd ?op papier' ingediend worden.

RPB-aangifte aj. 2013

De aangifte in de rechtspersonenbelasting (RPB-aangifte) voor het aanslagjaar 2013 verschilt op enkele punten van die van vorig jaar.

Hierna volgt een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

Bijkomende informatie

In een nieuw kader ?Bijkomende informatie', op de eerste pagina van de RPB-aangifte, staat waar de belastingplichtige terecht kan voor bijkomende informatie over de aangifte (contactcenter FOD Financiën, internet, bevoegde belastingdienst).

Vak voor de Administratie

Het ?vak voor de Administratie' komt voortaan na de kaders ?Bankinformatie' en ?Contactpersoon'.
In het ?vak voor de Administratie' verdween code 367.

Autokosten ten belope van een gedeelte van het voordeel van alle aard

In het nieuwe kader ?Autokosten ten belope van een gedeelte van het voordeel van alle aard' moet de belastingplichtige het belastbaar bedrag van deze autokosten noteren (nieuwe code 5206).

Afzonderlijke aanslag op de voorzieningen gevormd in uitvoering van aanvullende individuele pensioentoezeggingen

De RPB-aangifte voor het aj. 2013 bevat een nieuw kader ?Afzonderlijke aanslag op de voorzieningen gevormd in uitvoering van aanvullende individuele pensioentoezeggingen', dat als volgt werd opgesplitst:

totaal bedrag van de voorzieningen bestaand op het eind van het laatste boekjaar met afsluitdatum vóór 1 januari 2012 (nieuwe code 5533);

de belastingplichtige wenst de afzonderlijke aanslag te spreiden over de aanslagjaren 2013, 2014 en 2015 (nieuwe code 5534).

Diverse inkomsten

In het kader ?Diverse inkomsten' moet de belastingplichtige nu ook de inkomsten vermelden die hij verkreeg uit concessies van het recht om in België of in het buitenland een plaats die van nature onroerend is te gebruiken om er zend- en ontvangstapparaten te installeren door de operatoren van de mobiele telefonie.

Diverse bescheiden en opgaven

Het kader ?Diverse bescheiden en opgaven' werd herschikt.

Het meldt nu dat:

de belastingplichtige een jaarrekening bij de RPB-aangifte moet voegen als hij niet verplicht is om deze neer te leggen bij de Balanscentrale van de Nationale Bank;

de andere belastingplichtigen dan deze bedoeld in de toelichting, rubriek ?onderworpen belastingplichtigen?, lid 1, b), de stukken die nodig zijn ter beoordeling van het toepasselijke belastingstelsel (behalve indien dit uitdrukkelijk blijkt uit de jaarrekening) bij de RPB-aangifte moeten voegen.

Indienen RPB-aangifte

Wie de RPB-aangifte voor het aanslagjaar 2013 wil indienen ?op papier' krijgt hiervoor de tijd tot 21 augustus 2013.

De uiterste indieningsdatum voor het indienen van de elektronische RPB-aangifte via BIZTAX is 1 oktober 2013.
BIZTAX is operationeel vanaf 16 mei 2013.

Opgelet!
De belastingadministratie schaft vanaf het aanslagjaar 2013 de mogelijkheid af om een algemene aanvraag tot verlenging van de indieningstermijn van de aangifte in te dienen.
Mandatarissen die gespecialiseerd zijn in het invullen van aangiften van derden (boekhouders, accountants, fiscalisten, belastingadviseurs,?) kunnen enkel nog een individuele aanvraag tot uitstel indienen bij de belastingadministratie als zij ernstige redenen of overmacht kunnen voorleggen (Circ. nr. Ci.RH.81/626.947 (AAFisc nr. 15/2013) dd. 25 april 2013).

In werking

Het KB van 30 april 2013 treedt in werking op 17 mei 2013.

Het bevat in bijlage het model van het aangifteformulier inzake rechtspersonenbelasting voor het aanslagjaar 2013.

Bron: Koninklijk besluit van 30 april 2013 tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake rechtspersonenbelasting voor het aanslagjaar 2013, BS 7 mei 2013, 26.562.

Zie ook:
Koninklijk besluit van 17 mei 2012 tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake rechtspersonenbelasting voor het aanslagjaar 2012, BS 24 mei 2012, 30.071.