Toezicht op sociale wetten blijft gegarandeerd

Het Sociaal Strafwetboek is van kracht sinds 1 juli 2011. Een reeks uitvoeringsbesluiten omkadert dit wetboek. Zo heeft een KB van 1 juli 2011 het toezicht op de toepassing van het wetboek en de oplegging en de betaling van de administratieve geldboeten verder uitgewerkt.

Daarbij wordt de continuïteit op het vlak van toezicht gegarandeerd. Want de bepalingen die de ambtenaren aanduiden die toezien op de naleving van de sociale wetten blijven van kracht. Een bijlage bij het KB van 1 juli 2011 geeft een overzicht van alle akten waarin ambtenaren aangewezen worden die bevoegd zijn om toezicht uit te oefenen op de naleving van de sociale wetgeving in het Sociaal Strafwetboek.

Dat lijstje wordt nu aangevuld met ?het ministerieel besluit van 5 november 2009 waarbij ambtenaren van de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers gemachtigd zijn om PV's op te stellen'.

Naast deze algemene bepaling somt het uitvoerings-KB ook op welke sociale inspecteurs toezicht uitoefenen op de naleving van een aantal specifieke akten zoals de ZIV-wet.

Het Sociaal Strafwetboek geeft een overzicht van alle overtredingen tegen het sociaal recht die aanleiding kunnen geven tot een straf of een administratieve geldboete.
Het eerste boek van het wetboek regelt de preventie, de vaststelling, de vervolging en de bestraffing van de inbreuken in het algemeen. Het tweede boek regelt de inbreuken en hun bestraffing in het bijzonder. Men onderscheidt 4 categorieën van inbreuken: een lichte inbreuk (niveau 1), een inbreuk van matige ernst (niveau 2), een zware inbreuk (niveau 3), of een zeer zware inbreuk (niveau 4).

Het KB van 18 april 2013 treedt in werking op 18 mei 2013.

Bron: Koninklijk besluit van 18 april 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 juli 2011 tot uitvoering van de artikelen 16, 13°, 17, 20, 63, 70 en 88 van het Sociaal Strafwetboek en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 2 juni 2010 houdende bepalingen van het sociaal strafrecht, BS 8 mei 2013

Zie ook:
Wet van 6 juni 2010 tot invoering van het Sociaal Strafwetboek, BS 1 juli 2010