Bpost niet financieel aansprakelijk voor titularissen van rekeningen

Bpost registreert financiële verrichtingen op door haar geopende postrekeningen-courant. Het KB op de Postdienst bepaalt dat dit onder andere het geval is voor rekeningen van de Belgische Staat.

De taak van bpost beperkt zich tot het leveren van operationele diensten. Er is dus geen sprake van financiële aansprakelijkheid ten aanzien van de titularissen van de rekeningen. Om dit in de verf te zetten, wordt het KB op de Postdienst aangepast.

Zo wordt de lijst van personen voor wie bpost rekeningen kan open geactualiseerd. Die openbare dienstverlening is er namelijk:

voor de Staat;

op aanvraag van de organismen die behoren tot de sector overheid (overeenkomstig het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen in de Europese Unie, ESR95);

met akkoord van de Staat, voor andere personen van publiek recht of van privaat recht;

voor de Nationale Bank van België.

De omschrijving van de algemene voorwaarden van de postrekeningen-courant wordt opgesplitst. Men maakt een onderscheid tussen de postrekeningen van de overheidsentiteiten enerzijds en de postrekeningen van de andere gebruikers anderzijds.

De algemene voorwaarden voor de rekeningen die geopend zijn door de Staat of door organismen die tot de sector overheid behoren, komen aan bod in een aangepaste bijlage (bijlage 2) die bij het wijzigings-KB van 14 april 2013 gevoegd is. Voor de andere gebruikers zijn de voorwaarden ongewijzigd gebleven.

Door een nieuwe paragraaf in te voegen, bevestigt het KB van 14 april 2013 uitdrukkelijk dat:

bpost de tegoeden van de rekeningen ter beschikking stelt van de Staat onder diens verantwoordelijkheid;

bpost hierbij een openbare dienst verleent die zich beperkt tot het uitvoeren van verrichtingen op rekeningen;

bpost hierbij geen enkele financiële verantwoordelijkheid heeft.

Dit betekent dat bpost de rekeningen niet langer prefinanciert en zelf geen kasfaciliteiten meer toestaat aan de titularissen.

Let op! Enkel voor rekeningen van andere gebruikers dan overheidsentiteiten kan bpost bepalen dat het saldo van bepaalde categorieën rekeningen al dan niet credit- en/of debetinteresten kan voortbrengen.

Het KB van 14 april 2013 treedt in werking op 23 mei 2013.

Bron: Koninklijk besluit van 14 april 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 januari 1970 houdende reglementering van de postdienst, BS 13 mei 2013

Zie ook:
Koninklijk besluit van 12 januari 1970 houdende reglementering van de postdienst, BS 22 april 1970 (KB op de Postdienst)