Attest voor assistentiehonden

Assistentiehondenscholen zullen vanaf 1 januari 2014 assistentiehonden attesteren. Alleen scholen die daarvoor een specifieke machtiging hebben, krijgen die bevoegdheid. Een attestatie geldt voor één jaar, maar kan na evaluatie van hond en baasje verlengd worden. Alleen geattesteerde assistentiehonden hebben een toegangsrecht tot publieke plaatsen.

Nieuwe cel

Binnen het expertisecentrum Dier-en-zorg van de Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen (KATHO) komt er een nieuwe cel: de cel machtiging assistentiehondenscholen. Assistentiehondenscholen die assistentiehonden willen attesteren, kunnen daar hun machtiging aanvragen en krijgen.

Machtiging

De cel geeft machtigingen voor vijf jaar. Ze gaat daarbij eerst na of de assistentiehondenscholen aan de voorwaarden voldoen. Die stelt ze zelf vast. Belangrijk hierbij zijn de competenties van de school om assisentiehonden op te leiden en om de juiste hond aan het juiste baasje te koppelen.

Een machtiging kan telkens met vijf jaar verlengd worden.

Alleen gemachtigde assistentiehondenscholen mogen assistentiehonden attesteren.

Attestering

Een assistentiehond die de zelfredzaamheid van een specifiek persoon met een handicap of ziekte verruimt, of daarvoor opgeleid wordt, kan een attest krijgen.

De attestatie geldt maar voor één jaar. Na evaluatie van de hond en zijn baasje, kan ze wel verlengd worden.

Internationale assistentiehondenscholen

Assistentiehondenscholen met een accreditatie van Assistence Dogs International of de International Guide Dog Federation hoeven niet aan de machtigingsvoorwaarden van de cel te voldoen. Hun accreditatie volstaat om een machtiging voor het attesteren van assistentiehonden te krijgen.

Maar de cel kan de machtiging wel intrekken als blijkt dat de internationale organisatie geen controles uitoefent en de assistentiehondenschool manifest afwijkt van de door de organisatie vastgestelde normen.

Samenstelling cel

De cel telt minstens vier leden: een vertegenwoordiger van KATHO, een vertegenwoordiger van het VAPH en twee vertegenwoordigers van de gemachtigde assistentiehondenscholen.

Haar samenstelling kan uitgebreid worden. Maar het aantal vertegenwoordigers van de hondenscholen mag in geen geval hoger liggen dan het aantal andere leden.

KATHO krijgt voor de oprichting en de werking van de cel subsidies van het VAPH.

Toegangsrecht

Dat er nu een attestatieregeling komt, is goed nieuws voor mensen met een assistentiehond. Zij kunnen met een geattesteerde assistentiehond ? afgezien van enkele uitzonderingen ? niet langer de toegang tot publieke plaatsen ontzegd worden. Het gaat meer bepaald om openbare gebouwen, privégebouwen, delen van deze gebouwen, plaatsen en ruimtes die bestemd zijn voor publiek gebruik en openbare en/of bezoldigde personenvervoermiddelen. Een extra vergoeding voor de toegang van de hond mag niet.

Mensen met een assistentiehond die niet geattesteerd is, hebben dat toegangsrecht niet.

Inwerkingtreding

Het nieuwe besluit van 29 maart 2013 treedt in werking op 1 januari 2014.

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 29 maart 2013 betreffende de regels inzake de attestatie van assistentiehonden, vermeld in artikel 4 van het decreet van 20 maart 2009 houdende de toegankelijkheid van publieke plaatsen voor personen met een assistentiehond, BS 13 mei 2013

Zie ook:
Decreet van 20 maart 2009 houdende de toegankelijkheid van publieke plaatsen voor personen met een assistentiehond
Ontwerp van decreet houdende de wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 20 maart 2009 betreffende de toegankelijkheid van publieke plaatsen voor personen met een assistentiehond