Niet-Europese zorgkundigen kunnen in België aan de slag (art. 61-70 DB Gezondheid)

Niet-Europese onderdanen kunnen onder bepaalde voorwaarden in België als zorgkundige werken. Andere niet-Europese gezondheidswerkers konden dat al langer.

Ook voor zorgkundigen

Buitenlanders die geen Europese onderdaan zijn, kunnen de gezondheidszorgberoepen die gereglementeerd zijn in het KB nr. 78 in ons land uitoefenen. Die regel gold tot nu voor al die gezondheidzorgberoepen, maar niet voor zorgkundigen. Bij de invoering van de bijzondere beroepstitel van zorgkundige in 2001 was de wetgever dit vergeten. Dat wordt nu dus rechtgezet.

Voorwaarden

Om in ons land als zorgkundige te kunnen werken, moet de niet-Europese onderdaan een buitenlands diploma hebben dat gelijkwaardig is verklaard met het Belgische diploma. En bij KB toegelaten zijn om het beroep uit te oefenen en bovendien voldoen aan alle voorwaarden voor het uitoefenen van het beroep, die vermeld zijn in het KB nr. 78.

Welgekomen

Dat niet-Europese onderdanen nu ook in België als zorgkundige kunnen werken, is welgekomen. Het beroep van zorgkundige heeft op dit moment immers te kampen met een ernstig tekort aan arbeidskrachten.

Andere wijziging

De nieuwe gezondheidswet maakt de straffen die voorzien zijn in geval van overtreding van het KB nr. 78 ook van toepassing op de zorgkundige en de hulpverlener-ambulancier. De wetgever was de strafrechtelijke gevolgen voor deze gezondheidswerkers bij de invoering van hun bijzondere beroepstitel uit het oog verloren. En om de discriminatie met de andere zorgverleners niet te laten voortduren, worden deze twee beroepen nu alsnog ingevoegd in de strafbepalingen.

Zorgkundige

Ter herinnering. De zorgkundige mag 18 verpleegkundig taken uitvoeren. Hij werkt onder toezicht van een verpleegkundige en maakt deel uit van een gestructureerde equipe. Naast deze 18 handelingen oefent de zorgkundige ook de taken uit van een verzorgende.

Inwerkingtreding

De art. 61 tot 70 van de wet van 19 maart 2013 treden in werking op 8 april 2013.

Bron: Wet van 19 maart 2013 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid (I), BS 29 maart 2013 (art. 61?70 DB Gezondheid)

Zie ook:
Koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen