Onroerende Voorheffing: Vlaanderen wijzigt regels voor vergoeding gemeenten en provincies

De Vlaamse gemeenten en provincies krijgen van het Vlaamse gewest een compensatie voor het verlies aan opcentiemen dat ze sinds aanslagjaar 2009 lijden door de korting op de onroerende voorheffing (OV) voor energiezuinige woningen en gebouwen, en door de volledige vrijstelling van OV op nieuw materieel en outillage. De Vlaamse regering heeft de berekenings- en uitbetalingsregels voor deze compensatie nu afgestemd op het decreet van 21 december 2012.

Berekening en betaling vergoeding

De vergoeding die de Vlaamse gemeenten en provincies van het Vlaamse gewest krijgen voor het verlies aan opcentiemen (art. 7, § 1, begrotingsdecreet 2008/I; art. 6, decreet 21 december 2012) wordt uiterlijk op 31 mei van het jaar dat volgt op het aanslagjaar berekend op basis van de informatie over het materieel en de outillage die het kadaster aanlevert, en op basis van de informatie over de energiezuinige woningen en gebouwen die het Vlaams Energieagentschap aanlevert (art. 3, begrotingsdecreet 2008/I tot wijziging van art. 253, Vl. WIB 1992; art. 2, 3 en 4 decreet 21 december 2012 tot wijziging van art. 257, art. 258 en art. 376, Vl. WIB 1992).

De vergoeding wordt uitbetaald samen met het saldo van de opcentiemen (art. 29, § 4, decreet van 6 juli 2001).
Ze wordt uiterlijk gestort op de laatste bankwerkdag van de maand juli van het jaar dat volgt op het aanslagjaar.

Gederfde opbrengsten die ontstaan na 31 mei van het jaar dat volgt op het aanslagjaar worden halfjaarlijks, uiterlijk op de laatste bankwerkdag van de maand december en de maand juni, doorgestort.

Decreet van 21 december 2012

Het decreet van 21 december 2012:

verstrengt het E-peil voor woningen en andere gebouwen dat recht geeft op de vermindering van OV;

kort de termijn in waarvoor er vermindering van OV wordt verleend;

verhoogt het verminderingspercentage van de OV; en

verschuift de datum die bepaalt welke E-peileis van toepassing is.

Het decreet trad in werking op 1 januari 2013.

In werking

De nieuwe berekenings- en betalingsregels voor de compensatie gelden sinds 1 januari 2013.

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 15 maart 2013 houdende diverse bepalingen betreffende financiën en begroting, BS 6 mei 2013, 26.410.

Zie ook:
- Decreet van 21 december 2012 tot wijziging van artikel 257, 258 en 376 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en artikel 7 van het decreet van 23 mei 2008 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2008, wat de vermindering van de onroerende voorheffing voor energiezuinige gebouwen betreft, BS 7 januari 2013.
- Decreet van 23 mei 2008 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2008, BS 13 juni 2008 (begrotingsdecreet 2008/I).
- Decreet van 6 juli 2001 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2001, BS 10 oktober 2001 (begrotingsdecreet 2001/I).