Brussel stemt in met gewijzigd dubbelbelastingverdrag tussen België en Singapore

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest stemt in met:

de overeenkomst tussen België en Singapore tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen van 6 november 2006, gewijzigd door het protocol van 16 juli 2009;

het protocol van 16 juli 2009 dat deze overeenkomst wijzigt; en

de briefwisseling van 9 februari en van 25 april 2011.

Uitwisseling van gegevens

Het protocol van 16 juli 2009 wijzigt artikel 25 van het Belgisch-Singaporees dubbelbelastingverdrag van 2006. Dat artikel voorziet de uitwisseling van inlichtingen over belastingen die in België en Singapore worden geheven.

Ook de uitwisseling van bankgegevens tussen België en Singapore wordt mogelijk, zelfs als de belastingwetgeving of de administratieve praktijk van één van beide landen niet toestaat dat die inlichtingen worden ingewonnen en verstrekt.
Het feit dat informatie in het bezit is van een trust of een stichting mag voortaan ook geen reden zijn om inlichtingen niet te verstrekken.

De Belgische belastingadministratie mag de bankgegevens die zij voor de Singaporese autoriteiten heeft verkregen, niet gebruiken voor haar eigen doeleinden. Ze mag ook geen belasting vestigen op basis van deze inlichtingen.
De Belgische belastingadministratie kan wel inlichtingen verkrijgen die in het bezit zijn van in Singapore gevestigde bankinstellingen om een belastingplichtige aan de Belgische belasting te onderwerpen.

Beide landen kunnen niet ?vissen' naar inlichtingen, noch inlichtingen opvragen waarvan het weinig waarschijnlijk is dat deze pertinent zullen zijn om de fiscale zaken van een belastingplichtige te verduidelijken.

Het wijzigingsprotocol van 2009 regelt ook de geheimhouding en het gebruik van de verkregen inlichtingen.

Om de gevraagde inlichtingen te kunnen meedelen, is de belastingadministratie van het aangezochte land bevoegd om inlichtingen te verkrijgen, om een onderzoek in te stellen en om derden of belastingplichtigen te verhoren. Zelfs indien dit strijdig is met de interne fiscale wetgeving.

Het aangezochte land is niet verplicht inlichtingen te verstrekken dat het volgens zijn wetgeving of in de normale gang van zijn administratieve praktijk zelf niet zou kunnen verkrijgen.

In werking

België brengt Singapore op de hoogte als zijn wettelijke procedure voor de inwerkingtreding van het protocol van 16 juli 2009 is voltooid.
Het protocol zal in werking treden 30 dagen nadat Singapore ons land op de hoogte brengt van de voltooiïng van zijn wettelijke procedure voor de inwerkingtreding.

Het wijzigingsprotocol blijft van kracht zolang het dubbelbelastingverdrag van 6 november 2006 tussen België en Singapore van kracht blijft.

De ordonnantie van 2 mei 2013 treedt in werking op 25 mei 2013.

Bron: Ordonnantie van 2 mei 2013 houdende instemming met: 1° de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Singapore tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen, ondertekend te Singapore op 6 november 2006, gewijzigd door het Protocol gedaan te Brussel op 16 juli 2009; 2° het Protocol, gedaan te Brussel op 16 juli 2009, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Singapore tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen, ondertekend te Singapore op 6 november 2006; 3° de briefwisseling van 9 februari en van 25 april 2011, BS 15 mei 2013, 27.726.