Maatregelenpakket bij nitraatresidu-overschrijding niet meer op elk perceel (art. 41, 3°-4° Verzameldecreet Milieu)

Landbouwers die een maatregelenpakket opgelegd krijgen wegens overschrijding van de nitraatresidudrempelwaarden, moesten dat pakket op elk perceel met overschrijding toepassen. Het Verzameldecreet Milieu versoepelt dit. Met terugwerkende kracht tot 1 oktober 2012.

Terzelfder tijd wordt de verplichting om een nateelt in te zaaien, verstrengd.

Opvolgingsstalen

Bij een kleine nitraatresidu-overschrijding moet de landbouwer het maatregelenpakket alleen nog toepassen op het perceel met de hoogste overschrijding. Vanaf maatregelenpakket 2, bij een meer substantiële overschrijding, moet de landbouwer sowieso het nitraatresidu laten bepalen op een tweede perceel, dat door de Mestbank wordt aangewezen. En aangezien de landbouwer pas in september weet welk perceel dat zal zijn, zal hij op al zijn percelen proberen aan de normen te voldoen.

Het Verzameldecreet Milieu zorgt ervoor dat landbouwers maar op 1 à 2 percelen stalen moeten laten nemen op eigen kosten, in plaats van op elk perceel.

Nateelt

Landbouwers met nitraatresidu's die uitkomen boven de derde drempelwaarde, moeten een nateelt inzaaien. Tot nu gold die verplichting alleen op de percelen waar er een overschrijding van de nitraatresiduwaarde werd vastgesteld. Bovendien bestond die verplichting maar tot 15 oktober. Als er vóór 15 oktober niet kon ingezaaid worden, omdat de grond bijvoorbeeld te nat was, viel de verplichting tot het inzaaien van een nateelt weg.

Het Verzameldecreet Milieu bepaalt echter dat er een nateelt moet ingezaaid worden op élk perceel dat tot het landbouwbedrijf behoort.

En dit zodra de teelt en de bodem het toelaten. Ook als dat betekent dat er maar na 14 oktober ingezaaid kan worden.

Bron: Decreet van 1 maart 2013 houdende diverse bepalingen inzake landbouw, leefmilieu en natuur en ruimtelijke ordening, BS 15 april 2013 (art. 41, 3°-4° van het Verzameldecreet Milieu).

Zie ook:
Decreet van 22 december 2006 houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen, 29 december 2006 (art. 14, § 5 en §9 van het Mestdecreet).