Nieuwe reglementering overheidsopdrachten geldt vanaf 1 juli 2013

Het is nu officieel: de wet van 15 juni 2006 op de overheidsopdrachten en haar vele uitvoeringsbesluiten treden op 1 juli 2013 in werking. Dat blijkt uit een koninklijk besluit dat zopas in het Belgisch Staatsblad verscheen.

Na bekendmaking

Om precies te zijn: de regels van de Overheidsopdrachtenwet van 2006 zullen van toepassing zijn op alle overheidsopdrachten, opdrachten en concessies van openbare werken die vanaf 1 juli 2013 worden bekendgemaakt in het ?Europees Publicatieblad' of in het ?Bulletin der Aanbestedingen'. Ze zullen ook gelden voor alle opdrachten die vanaf 1 juli 2013 bekendgemaakt moesten worden, maar waarbij de bekendmaking niet, of niet op tijd gebeurde?

Voor de grote overheidsopdrachten, opdrachten en concessies voor openbare werken, die zowel in het ?Europees Publicatieblad', als in het Belgische ?Bulletin der Aanbestedingen' gepubliceerd worden, wordt er gerekend vanaf de datum van bekendmaking in het Publicatieblad.

Zonder voorafgaande bekendmaking

De nieuwe regels gelden ook voor de overheidsopdrachten, opdrachten en concessies voor openbare werken waarvoor er geen verplichte openbaarmaking bestaat. In dat geval zijn de nieuwe regels van toepassing als de uitnodiging tot het indienen van de aanvragen tot deelneming of offertes, op of na 1 juli 2013 gelanceerd wordt.

Nog vele andere data?

1 juli 2013 wordt een cruciale datum, maar inzake overheidsopdrachten zijn nog meer data relevant.

Sommige, specifieke, artikels van de Overheidsopdrachtenwet en van de uitvoerings-KB's zijn namelijk al in werking getreden.
Bijvoorbeeld op 15 februari 2007, de dag van publicatie van de Overheidsopdrachtenwet van 2006.
En er zijn nog meer afwijkende data. Een gunning volgens de procedure van de concurrentiedialoog is als sinds 28 september 2011 mogelijk, maar die ?tijdelijke' regeling houdt op te bestaan wanneer de nieuwe algemene regels van toepassing worden. Dus op 1 juli 2013.
De regels van het Machtigings-KB gelden dan weer sinds 21 april van dit jaar voor bepaalde aspecten, maar pas vanaf 1 juli voor andere aspecten.
Enzovoort.

Bovendien volgen sommige uitvoerings-KB's een eigen inwerkingtredingstraject. Dat is zo voor:

het KB op de energiezuinige wegvoertuigen, dat in werking is sinds 15 januari 2011; en

het KB op de Overheidsopdrachten op Defensie- en Veiligheidsgebied, dat genomen werd in uitvoering van een aparte Wet op de overheidsopdrachten op Defensie- en Veiligheidsgebied, die in werking zijn sinds 6 februari 2012.

Waarvoor dan wel?

1 juli wordt wél de deadline voor alle artikels van onderstaande wetten die, aldus het huidige KB, ?nog niet in werking zijn getreden?. Met name:

de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006 (Overheidsopdrachtenwet van 2006);

het koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren van 15 juli 2011 (KB op de Klassieke Sectoren);

het koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten speciale sectoren van 16 juli 2012, over de plaatsing van overheidsopdrachten in de sectoren water, energie, vervoer en post (KB op de Speciale Sectoren);

het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken (KB op de Algemene Uitvoeringsregels en Aannemingsvoorwaarden); en

het koninklijk besluit van 3 april 2013 betreffende de tussenkomst van de Ministerraad, de overdracht van bevoegdheid en de machtigingen inzake de plaatsing en de uitvoering van overheidsopdrachten, ontwerpenwedstrijden en concessies voor openbare werken op federaal niveau (Machtigings-KB).

Meer overheden en meer opdrachtentypes

Vanaf 1 juli moeten meer ?overheden', overheidsopdrachten plaatsen. Zelfs vzw's, zoals ziekenhuizen, kunnen onder de reglementering vallen.

Overheidsopdrachten worden nog steeds gegund via open of beperkte aanbesteding of offerte. De nieuwe Overheidsopdrachtenwet somt limitatief de situaties op waarin een opdracht kan gegund worden via een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. De regels blijven grotendeels gelijk voor de onderhandelingsprocedures met bekendmaking en voor de concessies van werken.

Daarnaast zijn er ook bijzondere procedures mogelijk: promotieopdrachten, elektronische veilingen, raamovereenkomsten,? en de concurrentiedialoog. Die, nog vrij nieuwe, formule mag toegepast worden bij zeer complexe opdrachten, als de aanbestedende overheid niet in staat is om de technische middelen te beschrijven die aan haar behoeften beantwoorden of als ze objectief niet in staat is om de oplossingen te beoordelen die de markt kan bieden op technisch, financieel of juridisch vlak.

Voor de sectoren water, energie, vervoer en post enerzijds, en voor de defensiegerelateerde opdrachten anderzijds, bestaan er specifieke voorschriften.

Tot zolang

Tot 1 juli 2013 blijven de oude regels van de Overheidsopdrachtenwet van 1993 en haar uitvoeringsbesluiten van toepassing.
De oude voorschriften blijven ook na die datum gelden voor alle opdrachten die vóór 1 juli 2013 werden bekendgemaakt of waarvoor de uitnodiging vóór die datum werd gelanceerd.

Bron: Koninklijk besluit van 2 juni 2013 tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006 en van de Koninklijke uitvoeringsbesluiten ervan, BS 5 juni 2013.