Strijd tegen nucleair terrorisme opgevoerd

Wie ermee dreigt radioactief materiaal te gebruiken om milieuschade te veroorzaken, riskeert voortaan een gevangenisstraf tot 10 jaar. Ook de dreiging een handeling te begaan tegen een nucleaire installatie, de sabotage van kernmateriaal en kerninstallaties en het binnendringen van installaties is vanaf nu strafbaar. Met deze maatregelen brengt België zijn wetgeving in overeenstemming met het VN-verdrag op de bestrijding van daden van nucleair terrorisme van 8 juli 2005.

Nieuwe strafbaarstellingen

Om het nucleair terrorisme efficiënt te kunnen aanpakken, wordt het Strafwetboek uitgebreid met heel wat nieuwe strafbare feiten:

1. Dreiging
Wie ermee dreigt radioactief materiaal of radioactieve instrumenten te gebruiken om aanzienlijke schade te veroorzaken aan het milieu, riskeert voortaan een gevangenisstraf van 5 tot 10 jaar. Hetzelfde geldt voor wie ermee dreigt om een gerichte handeling te begaan tegen een nucleaire installatie of de werking van zo'n installatie te verstoren. Tot op vandaag was alleen de dreiging kernmateriaal te gebruiken voor het plegen van een aanslag tegen personen of eigendommen, rechtspersonen, internationale organisaties of een Staat strafbaar.

2. Sabotage
De sabotage van kernmateriaal of installaties waar kernmateriaal wordt vervaardigd, verwerkt, gebruikt, behandeld, opgeslagen of geborgen, of de handeling die de werking van deze installaties verstoort met de bedoeling dat radioactief materiaal vrijkomt of dreigt vrij te komen, wordt gestraft met een opsluiting van 15 tot 20 jaar. Voor deze strafbaarstelling is wel een bijzonder opzet vereist. Dit betekent dat de dader van de sabotage met opzet de dood van of een ernstig letsel aan een persoon of aanzienlijke schade aan goederen of het milieu moet veroorzaken of weten dat hij dit kan veroorzaken.

Dezelfde straf staat op sabotage met de bedoeling een natuurlijke persoon of een rechtspersoon, een internationale organisatie of een regering tot een handeling te dwingen of zich daarvan te onthouden.

Wie radioactief materiaal ander dan kernmateriaal of radioactieve instrumenten misbruikt, wordt minder zwaar gestraft omdat de gevolgen beperkter zijn. Concreet riskeert ieder die met opzet en zonder vergunning radioactief materiaal ander dan kernmateriaal of radioactieve instrumenten bewaart, vervaardigt en gebruikt of een handeling begaat die gericht is tegen dit soort materiaal met de bedoeling de dood van of een ernstig letsel bij een persoon of aanzienlijke schade aan goederen of het milieu te veroorzaken een gevangenisstraf van 10 tot 15 jaar. Hetzelfde geldt wanneer de handeling gericht is tegen een internationale organisatie, regering, rechtspersoon of natuurlijke persoon.

3. Overdracht eisen met bedreiging of geweld
Wie met opzet en zonder vergunning de overdracht van radioactief materiaal, radioactieve instrumenten of nucleaire installaties eist door bedreiging, in omstandigheden die deze geloofwaardig maken, of door gebruik van geweld wordt gestraft met een opsluiting van 5 tot 10 jaar.

4. Binnendringen installaties
Wie zonder toestemming de gevoelige gedeeltes van een nucleaire installatie binnendringt of probeert binnen te dringen, riskeert voortaan een gevangenisstraf van één maand tot 2 jaar en een geldboete van 100 tot 50.000 euro (of één van deze straffen).

Het gaat daarbij concreet om het binnendringen of trachten binnen te dringen van een installatie zonder een bevel van de overheid en buiten de gevallen waarin de wet het toelaat. En dat zonder toestemming van de exploitant (of zijn aangestelde) of door hem te misleiden.

Nieuwe definities

Het Strafwetboek hanteert voortaan ook een reeks nieuwe definities. In eerste instantie wordt de definitie van ?kernmateriaal' vervangen door de omschrijving uit de wet op de ioniserende stralingen van 15 april 1994 aangezien die tekst als basiswet voor nucleaire bescherming geldt.

Daarnaast worden n.a.v. de nieuwe strafbaarstellingen definities toegevoegd voor onder meer ?radioactief materiaal', ?nucleaire installatie', ?nucleaire instrument' en ?exploitant van een installatie waar nucleair materiaal wordt vervaardigd, behandeld, gebruikt, verwerk, opgeslagen of definitief geborgen'.

16 juni 2013

De wijzigingswet van 23 mei 2013 treedt in werking op 16 juni 2013. Dat is 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bron: Wet van 23 mei 2013 tot wijziging van het Strafwetboek om het in overeenstemming te brengen met het Internationaal Verdrag betreffende de bestrijding van daden van nucleair terrorisme, gedaan te New York op 14 september 2005, en met de Wijziging van het Verdrag inzake externe beveiliging van kernmateriaal, aangenomen te Wenen op 8 juli 2005 door de Conferentie van de Staten die partij zijn bij het Verdrag, BS 6 juni 2013.

Zie ook
Strafwetboek (art. 331bis, art. 487bis, art. 488bis)
Wetsontwerp houdende overeenstemming met het Internationaal Verdrag betreffende de bestrijding van daden van nucleair terrorisme, opengesteld voor ondertekening te New York op 14 september 2005 en met de wijziging van het Verdrag inzake externe beveiliging van kernmateriaal, ondertekend te Wenen op 8 juli 2005, Parl. St. Kamer 2013, 53K2672/001.