Cumulatieverbod arbeidsongeschiktheidsuitkeringen zelfstandigen versoepeld

De voordelen die toegekend worden bij de ?sociale en beroepsreclassering' van personen met een handicap, worden voortaan niet meer in aanmerking genomen voor de beperking van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen bij zelfstandigen.

Voordelen

Het KB van 8 mei 2013 heeft het over voordelen die toegekend worden door:

instellingen die als opdracht de ?sociale en beroepsreclassering? van personen met een handicap hebben;

contracterende ondernemingen;

openbare instellingen.

Afhankelijk van de regionale voorschriften verwijst men naar:

het decreet van de Duitstalige Gemeenschap van 19 juni 1990 houdende oprichting van een ?Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung?;

het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap ?Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding?;

het decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 4 maart 1999 ?relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées?;

het Waals Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid.

Dit impliceert dat de gerechtigde aan de betrokken instelling, onderneming of openbare instelling een verklaring moet vragen die vaststelt dat de voordelen toegekend worden in overeenstemming met het betrokken decreet en de uitvoeringsbesluiten ervan. Deze verklaring wordt dan bij zijn dossier gevoegd.

Cumulatieregeling

Let wel, de algemene cumulatieregeling blijft bestaan. De uitkeringen worden namelijk geweigerd voor een reeks tijdvakken, behalve wanneer het gaat om een periode die gedekt is door een loon dat verworven werd door een bezigheid waarvan de uitoefening niet het einde betekende van de betaling van de uitkeringen.

Zo blijft de staat van arbeidsongeschiktheid behouden tijdens periodes van revalidatie en beroepsherscholing, en tijdens periodes van tewerkstelling in een beschutte werkplaats (sociale reclassering van mindervaliden). Maar vanaf het ogenblik dat die periodes 6 maanden duren, worden de uitkeringen verminderd met drie vierden van het tijdens die tijdvakken verworven beroepsinkomen.

Met uitzondering dus van de voordelen bij beroepsreclassering. Dat betekent dat die voordelen niet in aanmerking komen voor de berekening van de vergoeding voor arbeidsongeschiktheid. Het KB van 8 mei 2013 maakt op die manier een einde aan het ?dubbel cumulatieverbod'. Bij de berekening van de uitkering voor arbeidsongeschiktheid hield men namelijk rekening met de voordelen van een integratie-inkomen, en omgekeerd.

Tot slot kunnen we nog meegeven dat het Arbeidsongeschiktheidsbesluit voor Zelfstandigen bij de omschrijving van het cumulatieverbod voortaan verwijst naar een lijstje met periodes waarvoor men geen aanspraak kan maken op uitkeringen. De verwijzing naar de oude ZIV-wet van 9 augustus 1963 is verdwenen.

In werking

Het KB van 8 mei 2013 treedt in werking op 16 juni 2013. Dat is 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bron: Koninklijk besluit van 8 mei 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten, BS 6 juni 2013

Zie ook:
? Koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten, BS 7 augustus 1971 (art. 28 van het Arbeidsongeschiktheidsbesluit voor Zelfstandigen)
? Gecoördineerde wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, BS 27 augustus 1994 (ZIV-wet)