Hogere inhaalpremie voor invalide werknemers

Invalide werknemers krijgen dit jaar een hogere inhaalpremie. Het bedrag wordt op 1 mei 2013 opgetrokken van 208 (basisbedrag: 157,7038 euro) tot 274 euro (basisbedrag: 207,7227 euro). In 2014 wordt dat 308 euro (basisbedrag: 233,4901 euro). Het gaat telkens om een welvaartsaanpassing.

Werknemers die minstens één jaar arbeidsongeschikt zijn, krijgen een inhaalpremie. Het ziekenfonds kijkt hiervoor naar de situatie op 31 december van het jaar vóór de toekenning van de premie. Vroeger moest men minstens 5 jaar arbeidsongeschikt zijn maar de toekenningsvoorwaarden werden versoepeld in 2011.

Het ziekenfonds betaalt de premie in de maand mei. Samen met de uitkering. Dat gebeurde voor het eerst samen met de uitkeringen voor de maand mei 2010.

Ook invalide zelfstandigen hebben recht op een inhaalpremie.

De aanpassing van het KB op de Geneeskundige Verzorging en Uitkeringen treedt retroactief in werking op 1 mei 2013.

Bron: Koninklijk besluit van 21 maart 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, BS 12 juni 2013

Zie ook:
Koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 (art. 237quinquies van het KB op de Geneeskundige Verzorging en Uitkeringen)