Invaliditeitsuitkeringen worden geherwaardeerd

Binnen de regeling van het KB op de Geneeskundige Verzorging en Uitkeringen worden een paar bedragen opgetrokken. Het gaat om een welvaartsaanpassing:

1/ Ziv-loongrens. De loongrens voor de berekening van arbeidsongeschiktheids- en invaliditeitsuitkeringen wordt op 1 april 2013 geherwaardeerd. Voor gerechtigden met een primaire ongeschiktheid of invaliditeit die aanvangt vanaf die datum wordt het maximumbedrag van het loon dat men in aanmerking neemt, vastgesteld op 99,7365 euro per dag.

2/ Daguitkering. Invalide werknemers zonder gezinslast ontvangen vanaf 1 september 2013 een minimum daguitkering van 28,0753 euro.

3/ Hulp aan derden. Invalide werknemers kunnen vanaf de vierde maand arbeidsongeschiktheid de hulp inroepen van derden. Vanaf 1 april 2013 krijgen ze hiervoor een dagvergoeding van 15,1573 euro.

Let op! Invaliden die op 31 december 2006 recht hadden op uitkeringen als gerechtigde met gezinslast op basis van de ?erkenning van de behoefte aan andermans hulp', behouden dit recht als het verschil tussen de uitkering als gerechtigde met gezinslast en de uitkering als gerechtigde zonder gezinslast, hoger is dan 10,4466 euro.
Voor de periode van 1 september 2011 tot 31 maart 2013 is dat 12,8122 euro. En vanaf 1 april 2013 is dat 15,1573 euro.

Het gaat telkens om basisbedragen.

Bron: Koninklijk besluit van 21 mei 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, BS 12 juni 2013

Zie ook:
Koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 ( KB op de Geneeskundige Verzorging en Uitkeringen)