Nieuwe rapporteringsstaat voor vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies

De ?Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA)' heeft een nieuw ?schema van periodieke rapportering' gepubliceerd voor de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies, en voor de bijkantoren van buitenlandse beleggingsondernemingen, die onder haar prudentieel toezicht staan. Het nieuwe schema geldt vanaf 1 april 2011(!).

Nieuw schema

Het nieuwe ?schema van periodieke rapportering' werd vastgelegd in het reglement van de FSMA van 12 februari 2013, dat bij KB van 29 mei 2013 wordt goedgekeurd. Het geldt vanaf 1 april 2011(!).

De vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies, en de bijkantoren van de buitenlandse beleggingsondernemingen bezorgen hun financiële positie periodiek aan de FSMA volgens de modaliteiten en instructies die beschreven zijn in bijlage 1 van het FSMA-reglement van 12 februari 2013. Ze stellen hun periodieke staten op kwartaalbasis op, met uitzondering van enkele tabellen die ze jaarlijks op de afsluitdatum van het boekjaar opstellen.

Overeenstemming met boekhouding

De effectieve leiding van de beleggingsonderneming, of het directiecomité, verklaart aan de FSMA dat de periodieke staten die zij aan het einde van het eerste halfjaar en aan het einde van het boekjaar overmaakt, overeenstemmen met haar boekhouding en inventarissen.
Daartoe is vereist dat de periodieke staten volledig zijn, d.i. alle gegevens bevatten uit de boekhouding en de inventarissen op basis waarvan de periodieke staten worden opgesteld, en juist zijn, d.i. de gegevens correct weergeven uit de boekhouding en de inventarissen op basis waarvan de periodieke staten worden opgesteld.
Zij bevestigt het nodige gedaan te hebben om de staten volgens de richtlijnen van de FSMA op te maken, en op te stellen met toepassing van de boekings- en waarderingsregels voor de opstelling van de jaarrekening, of, voor de periodieke rapporteringsstaten die geen betrekking hebben op het einde van het boekjaar, met toepassing van de boekings- en waarderingsregels voor de opstelling van de jaarrekening met betrekking tot het laatste boekjaar.

De bijkantoren van de buitenlandse beleggingsondernemingen bezorgen de FSMA voor statistische doeleinden bestemde periodieke staten over hun werkzaamheden in België.

Validering periodieke staten

Opdat de verschillende periodieke staten gevalideerd zouden zijn, dient aan de valideringstests, zoals weergegeven in bijlage 2 bij het FSMA-reglement van 12 februari 2013, te zijn voldaan.

Opheffing

Het besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (nu FSMA) van 14 april 2010 op de periodieke rapportering over de financiële positie van de beleggingsondernemingen en de beheervennootschappen van ICB's aan de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, wordt opgeheven voor de instellingen die onder de toepassing van dit reglement vallen.

In werking

Het KB van 29 mei 2013 en het FSMA-reglement van 12 februari 2013 treden beide in werking op 1 april 2011(!).

Bron: Koninklijk besluit van 29 mei 2013 tot goedkeuring van het reglement van 12 februari 2013 van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten betreffende de periodieke staten van de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies, BS 13 juni 2013.

Zie ook:
- Wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, BS 4 september 2002 - art. 64.
- Koninklijk besluit van 20 december 1995 betreffende de buitenlandse beleggingsondernemingen, BS 6 januari 1996 - art. 6, art. 7, art. 19 en art. 21.
- Wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, BS 3 juni 1995 - art. 91.