Geen uitkering meer voor begrafeniskosten

De ziekteverzekering betaalt niet langer een uitkering voor begrafeniskosten. De maatregel geldt voor overlijdens vanaf 1 januari 2013.

Een programmawet van 27 december 2012 heeft de uitkering geschrapt, en nu wordt de verordening die de ZIV-wet uitvoert, afgestemd op deze beslissing.

Dit betekent dat de ziekteverzekering niet meer tussenkomt in de begrafeniskosten bij het overlijden van personen die recht hebben op:

een arbeidsongeschiktheidsuitkering (loontrekkende of werkloze), ongeacht of ze al dan niet arbeidsongeschiktheid zijn;

een rustpensioen voor werknemers; of

een rust- of invaliditeitspensioen als mijnwerker.

Het ging om een tegemoetkoming van 148,74 euro. De persoon die de begrafenis of crematie betaalt, kon de specifieke uitkering bij het ziekenfonds van de overledene aanvragen.

Bron: Verordening van 22 mei 2013 tot wijziging van de verordening van 16 april 1997 tot uitvoering van artikel 80, 5°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, BS 18 juni 2013

Zie ook:
? Artikel 21 van de verordening van 16 april 1997 tot uitvoering van artikel 80, 5° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, BS 26 november 1997
? Artikel 54 tot 59 van de programmawet van 27 december 2012, BS 31 december 2012