Europa corrigeert bijstandsrichtlijn

Europa brengt enkele correcties aan in ?richtlijn 2011/16/EU over de administratieve samenwerking op het gebied van belastingen en tot intrekking van richtlijn 77/799/EEG' (bijstandsrichtlijn). De correcties situeren zich in de regels voor de verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen, en in die voor de openbaarmaking van inlichtingen en stukken.

Verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen

Vanaf 1 januari 2015 bezorgt de bevoegde autoriteit van een lidstaat de bevoegde autoriteit van elke andere lidstaat, automatisch de inlichtingen over de ingezetenen van die andere lidstaat waarover ze beschikt. Het gaat om inlichtingen over de belastingtijdvakken vanaf 1 januari 2014 en over volgende categorieën:

inkomen uit een dienstbetrekking (in plaats van ?arbeidsinkomen?);

tantièmes en presentiegelden (in plaats van ?directiehonoraria?);

levensverzekeringsproducten die niet vallen onder andere uniale rechtsinstrumenten voor de uitwisseling van inlichtingen, noch onder soortgelijke voorschriften;

pensioenen;

eigendom van en inkomsten uit onroerend goed.

De lidstaten delen vóór 1 januari 2014 aan de Europese Commissie mee voor welke categorieën zij over inlichtingen beschikken.

Elk jaar vóór 1 juli 2016 bezorgen ze de Commissie statistieken over de automatische uitwisseling van inlichtingen, samen met gegevens over de kosten en baten die de belastingdiensten en derden maakten voor de uitwisseling van die inlichtingen. Vóór 1 juli 2017 presenteert de Commissie een verslag met een overzicht en een beoordeling van de ontvangen statistieken en gegevens.

De inlichtingen worden ten minste eenmaal per jaar verstrekt, binnen de zes maanden na het verstrijken van het belastingjaar van de lidstaat in de loop waarvan de inlichtingen beschikbaar zijn gekomen.

Openbaarmaking van inlichtingen en stukken

De inlichtingen die de lidstaten elkaar volgens de bijstandsrichtlijn verstrekken, vallen onder de geheimhoudingsplicht en genieten de bescherming waarin het nationale recht van de ontvangende lidstaat voor soortgelijke inlichtingen voorziet.

Deze inlichtingen kunnen gebruikt worden:

voor de toepassing (in plaats van ?administratie?) en de handhaving van de nationale belastingwetgeving van de lidstaten;

voor de vestiging en executie (in plaats van ?vaststelling en invordering?) van andere belastingen en rechten die onder artikel 2 van de richtlijn wederzijdse invorderingsbijstand vallen en van verplichte socialezekerheidsbijdragen;

bij tot bestraffing leidende gerechtelijke en administratieve procedures wegens overtreding van de belastingwetgeving, onverminderd de algemene regels en bepalingen over de rechten van de verdachten en getuigen in dergelijke procedures.

Met toestemming van de bevoegde autoriteit van de lidstaat die volgens de bijstandsrichtlijn inlichtingen verstrekt, en voor zover het in de lidstaat van de ontvangende bevoegde autoriteit wettelijk is toegestaan, kunnen de volgens de bijstandsrichtlijn ontvangen inlichtingen en stukken voor andere doeleinden worden gebruikt.

De bevoegde autoriteit die meent dat de inlichtingen die ze van de bevoegde autoriteit van een andere lidstaat verkreeg, van nut kunnen zijn voor de bevoegde autoriteit van een derde lidstaat, mag de inlichtingen aan deze laatste autoriteit doorgeven.

Bijstandsrichtlijn

Europa heeft in de bijstandsrichtlijn (richtlijn 2011/16/EU) regels vastgelegd voor administratieve samenwerking op het gebied van belastingen. Die gelden voor alle belastingen, behalve voor btw, douane en accijnzen (én sociale zekerheidsbijdragen).
De bijstandsrichtlijn bevat duidelijke voorschriften en procedures voor een betere samenwerking tussen de belastingadministraties van de verschillende EU-lidstaten, zodat ze hun strijd tegen de belastingfraude kunnen versterken. De belastingadministraties van de EU-lidstaten moeten de inlichtingen die ze mekaar verstrekken zoveel mogelijk verzenden via het CCN-netwerk.

De bijstandsrichtlijn trad in werking op 11 maart 2011. Ze trekt richtlijn 77/799/EEG met ingang van 1 januari 2013 in.
De verplichting om automatisch gegevens uit te wisselen geldt pas vanaf 1 januari 2015.

Omzetting in nationaal recht

De lidstaten moesten richtlijn 2011/16/EU tegen 1 januari 2013 omzetten in hun nationale wetgeving.
België werkt momenteel nog aan de omzetting van deze richtlijn.

Bron: Rectificatie van richtlijn 2011/16/EU van de Raad van 15 februari 2011 betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen en tot intrekking van Richtlijn 77/799/EEG, Pb.L. 14 juni 2013, afl. 162, 15.

Zie ook:
- Richtlijn 2011/16/EU van de Raad van 15 februari 2011 betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen en tot intrekking van Richtlijn 77/799/EEG, Pb.L. 11 maart 2011, afl. 64, 1.
- Richtlijn 2010/24/EU van de Raad betreffende de wederzijdse bijstand inzake de invordering van schuldvorderingen die voortvloeien uit belastingen, rechten en andere maatregelen Pb.L. 31 maart 2010, afl. 84, 1 (richtlijn wederzijdse invorderingsbijstand).