Bijverdienen wordt gemakkelijker voor gepensioneerde zelfstandigen

In het regeerakkoord van 1 december 2011 is ?vrijwillig werken na de pensioenleeftijd' een van de pijlers van de pensioenhervorming. Dit item wordt binnen de pensioenregeling voor zelfstandigen uitgewerkt door een KB van 6 juni 2013.

Geen inkomensgrens

De beroepsinkomensgrens wordt afgeschaft voor gepensioneerden vanaf 65 jaar die al minstens 42 jaar gewerkt hebben (gemengde loopbaan inbegrepen). Een pensioen kan onder die voorwaarden voortaan onbeperkt gecumuleerd worden met een beroepsactiviteit. Maar de hoofdregel dat een pensioen niet combineerbaar is met een loon uit arbeid, blijft uiteraard bestaan.

De cumul van een pensioen en een sociale uitkering blijft in principe onmogelijk. Maar tot een bepaald bedrag is de combinatie met een overlevingspensioen toch mogelijk. Dit gedurende een periode van 12 al dan niet aaneensluitende maanden. Dit kan ook in combinatie met een toegelaten beroepsactiviteit waarvoor de grensbedragen van toepassing zijn.

Wel inkomensgrens

De inkomensgrenzen blijven bestaan voor wie niet aan de leeftijds- en loopbaanvoorwaarden voldoet. Maar de bedragen worden voortaan automatisch geïndexeerd.

Indien de overschrijding van de inkomensgrens niet meer dan 25% bedraagt (in plaats van 15% in 2012), dan blijft de sanctie beperkt en staat het pensioenverlies in verhouding tot het percentage van de overschrijding. Boven de 25% verliest men zijn volledig pensioen.

Het gaat hier om de overschrijding van de grensbedragen bij de cumulatie van een pensioen met een beroepsactiviteit of van een gezinspensioen met een beroepsactiviteit van de echtgenoot.

Bedragen 2013

Rustpensioen of rust- en overlevingspensioen

Aard uitgeoefende bezigheid Jonger dan pensioenleeftijd Jonger dan pensioenleeftijd Vanaf pensioenleeftijd Vanaf pensioenleeftijd   Zonder kind ten laste Met kind ten laste Zonder kind ten laste Met kind ten laste Werknemer (incl. mandaat, ambt, post) - bruto ? 7.570,00 ? 11.355,02 ? 21.865,23 ? 26.596,50 Zelfstandige of helper - netto ? 6.056,01 ? 9.084,01 ? 17.492,17 ? 21.277,18 Werknemer + zelfstandige (gelijktijdig of achtereenvolgend) - 80% bruto + netto ? 6.056,01 ? 9.084,01 ? 17.492,17 ? 21.277,18

Uitsluitend overlevingspensioen

Aard uitgeoefende bezigheid Voor 65 jaar Voor 65 jaar Vanaf 65 jaar Vanaf 65 jaar   Zonder kind ten laste Met kind ten laste Zonder kind ten laste Met kind ten laste Werknemer (incl. mandaat, ambt, post) - bruto ? 17.625,60 ? 22.032,00 ? 21.865,23 ? 26.596,50 Zelfstandige of helper - netto ? 14.100,48 ? 17.625,60 ? 17.492,17 ? 21.277,18 Werknemer + zelfstandige (gelijktijdig of achtereenvolgend) - 80% bruto + netto ? 14.100,48 ? 17.625,60 ? 17.492,17 ? 21.277,18

In werking

Het KB van 6 juni 2013 treedt in werking op 1 januari 2013.
De nieuwe regeling is voor het eerst van toepassing op de beroepsinkomsten van het jaar 2013, met uitzondering van de opzeggingsvergoedingen, afscheidsvergoedingen of ontslagvergoedingen (of elk als zodanig geldend voordeel).

Die vergoedingen worden vanaf 1 januari 2015 in aanmerking genomen als loon voor pensioenen die ten vroegste ingaan vanaf 1 januari 2015.
De vergoedingen die ten vroegste een aanvang nemen op 1 januari 2015 worden vanaf 1 januari 2015 in aanmerking genomen als loon voor pensioenen die ingaan vóór 1 januari 2015.

Bron: Koninklijk besluit van 6 juni 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen, BS 18 juni 2013

Zie ook:
Koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen, BS 10 januari 1968 (Algemeen reglement op het pensioen voor zelfstandigen)