Technische eisen voor geregistreerd kassasysteem horeca gewijzigd

Een KB van 18 juni 2013 brengt kleine wijzigingen aan in de minimale technische eisen waaraan het geregistreerd kassasysteem van horeca-uitbaters moet voldoen.

Starters en overnemers van horecazaken waar regelmatig eten wordt geserveerd, moeten sinds 1 januari 2010 een geregistreerd kassasysteem gebruiken. Sinds 1 januari 2013 geldt deze verplichting ook voor gevestigde horeca-uitbaters.
De FOD Financiën heeft de verplichting tot invoering van de geregistreerde kassa (met blackbox) echter uitgesteld tot 1 januari 2014.

Geregistreerd kassasysteem

Sinds 1 januari 2010 geldt een verlaagd btw-tarief van 12% op restaurant- en cateringdiensten. Voor drank geldt nog steeds een btw-tarief van 21%. Deze btw-verlaging werd gekoppeld aan het verplicht gebruik van een geregistreerd kassasysteem in de horeca.

Een ?geregistreerd kassasysteem' is het elektronisch kasregister, de terminal met kassasoftware, de computer met kassasoftware of een ander gelijkaardig apparaat, dat gebruikt wordt voor de registratie van uitgaande handelingen.

Richtlijn 2010/45/EU

Het KB van 18 juni 2013 heeft de minimale technische eisen voor de ?elektronische kassa' van horeca-uitbaters aangepast aan richtlijn 2010/45/EU. Deze richtlijn trad op 1 januari 2013 in werking. Ze zorgt er onder meer voor dat elektronische facturen op dezelfde manier kunnen uitgereikt worden als papieren facturen.

Minimale technische eisen

Vanaf 1 januari 2013 moet het geregistreerd kassasysteem aan volgende minimale technische eisen voldoen en volgende waarborgen bieden:

de onveranderlijkheid van de ingebrachte gegevens, vanaf het moment van invoer in het kassasysteem tot op het einde van de wettelijke bewaartermijnen; de bewaring van alle ingebrachte gegevens, gelijktijdig met de aanmaak van het kasticket in de zin van artikel 21bis van het Btw-KB nr. 1, in een elektronisch journaal of journaalbestand; dit bevat ook elke wijziging van de software of programmaparameters en elk gebruik van specifieke functionaliteiten;

de mogelijkheid tot controle door de ambtenaren van de btw-administratie;

een minimum verplichte inhoud van het kasticket:a) de volledige benaming ?BTW-kasticket?; b) de datum en het uur van de uitreiking van het kasticket; c) het volgnummer van het kasticket, genomen uit een ononderbroken reeks; d) de identificatie van de belastingplichtige dienstverrichter, door vermelding van zijn naam of maatschappelijke benaming, zijn adres en zijn in artikel 50 van het Btw-Wetboek bedoeld btw-identificatienummer; e) de identificatie van de gebruiker; f) de gebruikelijke benaming en de prijs van de geleverde goederen en van de verstrekte diensten; g) het bedrag van de verschuldigde belasting en de gegevens aan de hand waarvan dat bedrag kan worden berekend; h) de korting en teruggegeven bedragen; i) de identificatie van de kassa/terminal; j) het algoritme berekend op basis van de vermeldingen opgenomen in de voorgaande punten a) tot en met i);

een verplichte aanmaak van een dagelijks financieel rapport en een dagelijks gebruikersrapport die de verkopen en het gebruik van de andere functionaliteiten van de kassa tijdens deze openingsperiode samenvatten (Z-rapporten);

een verplichte registratie van alle gesimuleerde dienstprestaties uitgevoerd in het kader van een vorming;

uitgerust zijn met een module, die op onveranderlijke en beveiligde manier, relevante data van de kastickets opslaat en verwerkt tot een algoritme en eventuele andere controlegegevens die worden afgedrukt op het kasticket en die toegankelijk zijn voor de controleambtenaren.

Om de toepassing van de belasting en het toezicht op de juiste heffing ervan te verzekeren, kunnen de minister van Financiën of zijn gemachtigde voorwaarden vastleggen voor de toepassing van bovenstaande regels.

In werking

Het KB van 18 juni 2013 treedt met terugwerkende kracht in werking vanaf 1 januari 2013.

Bron: Koninklijk besluit van 18 juni 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 december 2009 tot het bepalen van de definitie en de voorwaarden waaraan een geregistreerd kassasysteem in de horecasector moet voldoen, BS 25 juni 2013.

Zie ook:
- Koninklijk besluit van 30 december 2009 tot het bepalen van de definitie en de voorwaarden waaraan een geregistreerd kassasysteem in de horecasector moet voldoen, BS 31 december 2009; Err. BS 26 januari 2010.
- Richtlijn 2010/45/EU van de Raad van 13 juli 2010 tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde wat de factureringsregels betreft, Pb.L. 22 juli 2010, afl. 189, 1.
- Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde - art. 50 en art. 53octies, § 1, zesde lid.
- Koninklijk Besluit nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde, BS 31 december 1992 - art. 21bis.