Eengemaakt luchtruim boven Centraal Europa

België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland en Zwitserland zullen hun luchtruim voortaan samen beheren. Kader daarvoor is het ?Functioneel Luchtruimblok Europe Central? (FABEC). De herstructurering moet onder meer leiden tot een optimale beveiliging en capaciteit, ecologische duurzaamheid, kostenefficiëntie, geschiktere vliegroutes en doeltreffendheid bij militaire missies.

Om die doelstellingen te bereiken, zullen de 6 landen de nodige maatregelen nemen op vlak van het luchtruim, de harmonisering van de regels en de procedures, het aanbod van luchtvaartnavigatiediensten, de civiel-militaire samenwerking, heffingen, het toezicht en de bestuurlijke prestatieregeling.

Het Verdrag van 2 december 2010 tot oprichting van FABEC bepaalt de algemene voorwaarden en de manier waarop dit moet gebeuren. De FABEC-raad, afwisselend voorgezeten door een van de 6 landen, leidt alles in goede banen. In de raad zetelt voor elk land een vertegenwoordiger van de overheid die verantwoordelijk is voor de burgerluchtvaart en een die verantwoordelijk is voor de militaire luchtvaart. Maar de raad kan ook andere deelnemers uitnodigen. De raad wordt onder meer bijgestaan door een Luchtruimcomité, een Harmonisatie- en Adviescomité, een Financieel- en Prestatiecomité en een Comité van Nationale Toezichthoudende Instanties. Er komt ook een Adviesraad voor Luchtvaartnavigatiedienstverlening.

De inrichting van FABEC is een volgende grote stap gezet naar een Europese Gemeenschappelijke Luchtvaartruimte (European Common Aviation Area of ECAA). FABEC is een van de meest complexe en drukste luchtverkeersgebieden van Europa. Ze bestrijkt een oppervlakte van ongeveer 1,7 miljoen km² en ontvangt jaarlijks 5,5 miljoen vluchten.

Ons land stemde op 29 april 2013 als laatste in met het verdrag. Niet veel later, op 1 juni 2013, is het voor alle 6 verbonden staten in werking getreden. De instemmingswet van 29 april 2013 treedt in werking op 7 juli 2013, 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bron: Wet van 29 april 2013 houdende instemming met het Verdrag betreffende de oprichting van het Functioneel Luchtruimblok « Europe Central » tussen de Bondsrepubliek Duitsland, het Koninkrijk België, de Republiek Frankrijk, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden en de Zwitserse Bondsstaat, gedaan te Brussel op 2 december 2010, BS 27 juni 2013.

Zie ook
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag betreffende de oprichting van het Functioneel Luchtruimblok ?Europe Central? tussen de Bondsrepubliek Duitsland, het Koninkrijk België, de Republiek Frankrijk, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden en de Zwitserse Bondsstaat, gedaan te Brussel op 2 december 2010, Verslag, Parl. St. Kamer 2013, 53K2618/002.
Persbericht van de federale ministerraad van 1 maart 2012, ?Instemming met het verdrag betreffende de oprichting van het functioneel luchtruimblok 'Europe Central' - FABEC'.