Nieuwe ?wet houdende fiscale en financiële bepalingen' in het Staatsblad

In het Staatsblad van 28 juni 2013 verscheen de ?wet van 17 juni 2013 houdende fiscale en financiële bepalingen betreffende de duurzame ontwikkeling'. Deze wet telt 138 artikels en bevat een hele reeks maatregelen in zeer diverse domeinen.

Tot de belangrijkste maatregelen behoren:

de mogelijkheid voor KMO?s om de vrijstelling voor octrooi-inkomsten (ten belope van 80%) te bekomen zonder te beschikken over een onderzoekscentrum in een afzonderlijke bedrijfsafdeling of tak van werkzaamheid;

de vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing op bezoldigingen van sommige wetenschappelijke onderzoekers wordt verhoogd van 75% tot 80%;

een lichte verhoging van de belastingkredieten op basis van het bedrag van de activiteitsinkomsten of voor belastingplichtigen met lage lonen;

in het WIB 1992 wordt het zgn. ?brugpensioen? vervangen door de nieuwe term ?werkloosheid met bedrijfstoeslag?;

een aanpassing van de Tax shelter aan de evolutie in de betrokken sector;

de versoepeling van de aanslag geheime commissielonen;

de verlaging van het tarief van de notionele interestaftrek (aftrek voor risicokapitaal);

het belastingkrediet voor winsten en baten in de personenbelasting wordt ook van toepassing in de belasting van niet-inwoners;

de mogelijkheid om het aanslagbiljet via ?Zoomit? te ontvangen;

belastingplichtigen onderworpen aan de Ven.B., de RPB, en de BNI-venn. en andere rechtspersonen moeten vanaf aj. 2015 hun aangifte in de inkomstenbelasting verplicht elektronisch indienen;

de regels voor de oprichting van het ?centraal aanspreekpunt? (doorbreken fiscaal bankgeheim) worden aangepast;

de Koning kan de schaal en toepassingsmodaliteiten vastleggen van de administratieve geldboeten inzake inkomstenbelastingen;

het vervoer van goederen tussen de Azoren en Madeira wordt vrijgesteld van btw;

de vrijstelling van btw voor onderwijs wordt beperkt tot instellingen die geen winstoogmerk hebben;

de hoofdelijke aansprakelijkheid van de btw-entrepothouder wordt aangepast;

de vrijstelling van btw voor de levering van goederen bestemd voor erkende organisaties die de goederen uitvoeren uit de EG in het kader van hun ?menslievend, liefdadig of opvoedkundig werk?, wordt aangepast;

het Btw-wetboek wordt aangepast als gevolg van de toetreding van Kroatië tot de Europese Unie;

bekrachtiging van drie KB?s ter uitvoering van artikel 37, § 1 van het Btw-wetboek;

extra strafmaatregelen bij inbreuken in het raam van ernstige fiscale fraude (en btw-fraude);

versoepeling van het verbod op inzage van het fiscaal dossier tijdens de controlefase (centrale databank met ?persoonsgegevens? FOD Financiën (datawarehouse));

aanpassing van de jaarlijkse taks op de instellingen voor collectieve belegging, de kredietinstellingen en de verzekeringsondernemingen.

Verder zijn er ook maatregelen op het vlak van:

de accijnzen (op alcohol en alcoholhoudende dranken, op alcoholvrije dranken en koffie, terugbetaling en kwijtschelding van accijns, verpakkingsheffing en milieuheffing, gefabriceerde tabak, biobrandstoffen);

diverse rechten en taksen (?taks op de beursverrichtingen en de reporten?, verzekeringstaks);

met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen (verkeersbelasting, belasting op spelen en weddenschappen).

Tot slot bevat de nieuwe wet nog bepalingen over subsidies voor duurzame ontwikkeling en de dotaties aan leden van de Koninklijke Familie.

In werking

De wet van 17 juni 2013 treedt in werking op 8 juli 2013, tien dagen naar haar publicatie in het Belgisch Staatsblad.
De meeste maatregelen hebben echter een aparte datum van inwerkingtreding.

Bron: Wet van 17 juni 2013 houdende fiscale en financiële bepalingen en bepalingen betreffende de duurzame ontwikkeling, BS 28 juni 2013.