Structurele verhoging oudere pensioenen opnieuw uitgesteld

De structurele verhoging van de pensioenen die vóór 15 jaar zijn ingegaan, wordt opnieuw met 2 jaar uitgesteld. Die pensioenen worden op 1 september dus niet met 2% verhoogd.

Het KB van 27 juni 2013 vertaalt het NAR-advies nr. 1.840. Daarin geven de sociale partners te kennen dat de zogenaamde recurrentie van de pensioenen die 15 jaar oud zijn, wordt opgeschort.

De recurrentie voor de uitkeringen bij invaliditeit, arbeidsongeval of beroepsziekte die 6 jaar geleden zijn ingegaan, en de pensioenen die 5 jaar geleden zijn ingegaan, zou wel behouden blijven. Dit betekent dat de uitkeringen voor die bestaande cohorte op 1 september 2013 en 1 september 2014 met 2% worden verhoogd.

Het KB van 9 april 2007 wordt aangepast. Dit betekent dat de werknemers- en zelfstandigenpensioenen, met uitzondering van het onvoorwaardelijk pensioen, op 1 september met 2% worden verhoogd indien het pensioen daadwerkelijk en voor de eerste maal:

vóór 15 jaar en ten vroegste na 31 december 1999 (voordien na 31 december 1997) is ingegaan, of

vóór 5 jaar en ten vroegste na 31 december 2003 is ingegaan.

Deze aanpassing treedt in werking op 1 september 2013.

Bron: Koninklijk besluit van 27 juni 2013 tot wijziging van artikel 7 van het koninklijk besluit van 9 april 2007 tot verhoging van sommige pensioenen en tot toekenning van een welvaartsbonus aan sommige pensioengerechtigden, BS 3 juli 2013

Zie ook:
? Koninklijk besluit van 9 april 2007 tot verhoging van sommige pensioenen en tot toekenning van een welvaartsbonus aan sommige pensioengerechtigden, BS 17 april 2007
? Nationale Arbeidsraad, advies nr. 1.840 van 28 maart 2013, ?Welvaartsvastheid 2013-2014 - Uitvoering van de wet van 23 december 2005 betreffende het Generatiepact?