Programmawet bereidt regionalisering kinderbijslag voor (art 40, 45, 52, 53 PW)

De programmawet van 28 juni 2013 bereidt de overdracht voor van de kinderbijslag naar de gemeenschappen en de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie. Zaak is om daarbij de instanties die betrokken zijn bij de uitbetaling zoveel mogelijk te beperken. Daarom past de wetgever de kinderbijslagwet voor werknemers aan.

RSZPPO

De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten (RSZPPO) wordt verantwoordelijk voor de uitbetaling van de kinderbijslag aan de personeelsleden van de politiediensten. Nu is het secretariaat van de geïntegreerde politie daarvoor verantwoordelijk.

Het gaat om het personeel van het operationeel kader en het administratief en logistiek kader van de geïntegreerde politie, en het personeel van de algemene inspectie van de federale en de lokale politie.
De militairen die deel uitmaken van het administratief en logistiek kader en die gebruikmaken van de keuzemogelijkheid om definitief hun hoedanigheid van militair te behouden, horen daar niet bij. Want ze zijn personeelsleden die opteren voor het behoud van hun oorspronkelijk statuut.

De overdracht kan via een protocol gebeuren. Een voorafgaand koninklijk besluit is niet meer vereist. De praktische regeling zal dus bepaald worden na overleg tussen de bevoegde administraties. In afwachting van de overname van de betalingen blijft het secretariaat van de geïntegreerde politie tijdelijk de betalingen doen.

De overdracht moet ten laatste op 1 januari 2015 plaatsvinden!

RKW

De Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW) wordt verantwoordelijk voor de uitbetaling van de kinderbijslag aan alle federale personeelsleden, ook het militair en burgerpersoneel van het ministerie van Landsverdediging, en de personeelsleden van de instellingen die onder de federale overheid vallen.

De overdracht van de dossiers zal geleidelijk verlopen. 31 december 2014 is de einddatum. Want de RKW neemt de uitbetaling ten laatste op 1 januari 2015 over!

De overname van bevoegdheid is mogelijk via een beslissing van het beheerscomité van de RKW over het protocol, zonder voorafgaand koninklijk besluit. In afwachting van de overname van de betalingen blijven de publiekrechtelijke rechtspersonen tijdelijk verantwoordelijk.

Let op! Voor de personeelsleden van de instellingen die onder de gemeenschappen en de gewesten vallen, blijft de mogelijkheid bestaan om al dan niet te kiezen voor een overdracht naar de RKW. Maar dat moet ten laatste op 31 december 2013 gebeuren met een aangetekend schrijven.

Na deze datum zullen de gemeenschappen en de gewesten (en de instellingen die ervan afhangen) de betaling van de gezinsbijslagen verder moeten zetten. Ook de integratie in het kadaster.

Bijkomende aanpassingen

In de marge noteren we nog een paar bijkomende aanpassingen, namelijk in:

de programmawet van 20 juli 2006 en;

de wet houdende diverse bepalingen van 27 december 2006.

Dankzij de overname van de uitbetaling van de kinderbijslag door de RKW, zal de Centrale Dienst voor de vaste uitgaven in de toekomst niet langer verplicht zijn om de sociale gegevens die in het bezit zijn van de federale publiekrechtelijke personen op te nemen en bij te werken in het kadaster van de kinderbijslag.
De verplichte integratie in het kadaster van kinderbijslag vervalt omdat de centrale dienst geen gezinsbijslag meer zal uitbetalen. En in de verzamelwet van 27 december 2006 wordt de overbodig geworden bevoegdheid om de datum van inwerkingtreding te bepalen, geschrapt.

Deze aanpassingen gaan vooraf aan de toekomstige bevoegdheidsoverdracht naar de gemeenschappen en de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie. Op die manier blijft de continuïteit van de uitbetaling aan de rechthebbenden gewaarborgd.

In werking

Dit onderdeel van de programmawet van 28 juni 2013 treedt in werking op 11 juli 2013. Dat is 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bron: Programmawet van 28 juni 2013, BS 1 juli 2013 (art 40, 45, 52, 53 PW)

Zie ook:
Samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, 22 december 1939 (Kinderbijslagwet voor werknemers)