Verdeelsleutels voor saldo pensioenfonds geïntegreerde politie gepubliceerd

Het beschikbare saldo van het Fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie wordt verdeeld onder de pensioeninstellingen waarbij de personeelsleden van de politiediensten aangesloten waren vóór de oprichting van het fonds. De verdeelsleutels die men daarbij gebruikt zijn opgenomen in een KB van 1 juli 2013.

Elke entiteit heeft recht op een som die gelijk is aan de verhouding tussen:

de aan de totale bijdrage onderworpen loonsom voor de maand april 2001 van de personeelsleden die op 31 maart 2001 aangesloten waren bij het pensioenstelsel van de betrokken entiteit, en die zijn overgegaan naar de politiediensten; en

dezelfde loonsom voor de maand april 2001 voor het geheel van de personeelsleden van de politiediensten.

Voor de ristourno's vanaf het jaar 2003 en volgende werden de verdeelsleutels voorlopig vastgesteld op basis van de weddenmassa's die werden uitbetaald tijdens het tweede trimester van 2001. Dit gebeurde door de gemeenten die nu een lokale politiezone vormen, en volgens hun pensioenstelsel (gesolidariseerd pensioenstelsel, voorzorgsinstelling, eigen pensioenstelsel).

Maar in de loop van 2007 kreeg de Centrale Dienst der Vaste Uitgaven de gegevens over alle reële wedden van april 2001. En dus konden de definitieve verdeelsleutels op basis van die cijfers worden vastgesteld.

Voor de jaren die daarop volgden, moesten de verdeelsleutels herhaaldelijk aangepast worden. Bijvoorbeeld omdat er gemeenten zich ondertussen aangesloten hadden bij het pensioenstelsel van de nieuwe bij de RSZPPO aangeslotenen (Pool II).
De verdeelsleutels voor de opeenvolgende jaren worden opgesomd in het nieuwe KB, telkens met de bijhorende percentages die van toepassing zijn op de betrokken gemeenten.

Het KB van 1 juli 2013 treedt retroactief in werking op 1 april 2001.

Bron: Koninklijk besluit van 1 juli 2013 tot vaststelling van de verdeelsleutel bedoeld in artikel 7, derde lid, van de wet van 6 mei 2002 tot oprichting van het Fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie en houdende bijzondere bepalingen inzake sociale zekerheid, BS 9 juli 2013

Zie ook:
Wet van 6 mei 2002 tot oprichting van het Fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie en houdende bijzondere bepalingen inzake sociale zekerheid, BS 30 mei 2002