Vlaamse Zorgverzekering automatisch toegekend

Zorgkassen kunnen automatisch de Vlaamse zorgverzekering toekennen aan al wie gezinszorg krijgt en er recht op heeft. Er hoeft dus geen aanvraag meer te gebeuren.

Formulier

Het uitvoeringsbesluit bij het decreet dat de Vlaamse zorgverzekering organiseert, schrijft voor dat een gebruiker zijn aanvraag voor tenlasteneming moet indienen bij de zorgkas waarbij hij aangesloten is.

Klassiek gebeurt dit via het aanvraagformulier van het Vlaams Zorgfonds. De gebruiker ondertekent het formulier en de zorgkas dateert het. Bij de aanvraag zit een attest dat de graad van zorgbehoevendheid aanduidt.

Die attesten kunnen voortaan doorgestuurd worden via het digitaal platform Vlaamse Zorgverzekering. Dat kan omdat de gegevens van de diensten voor gezinszorg automatisch doorgestuurd kunnen worden. Dankzij deze administratieve vereenvoudiging is een aanvraag op papier niet meer vereist.

Bestand

Dus wordt het uitvoeringsbesluit van 5 februari 2010 aangepast aan de nieuwe manier van werken. De zorgkas registreert de aanvraag voor een lid namelijk als ze ?bestandsmatige gegevens' ontvangt waaruit blijkt dat de voorwaarden uit het Zorgverzekeringsdecreet voldaan zijn.

Dit betekent dat de ernst en de duur van het verminderde zelfzorgvermogen vastgesteld moeten worden. De zorgbehoevendheid wordt beoordeeld op basis van de vragenlijst van de zogenaamde BEL-profielschaal. Wie meer dan 35 punten scoort, is zwaar zorgbehoevendend en heeft recht op 130 euro per maand.

Door de gegevensdoorstroming kan de aanvraagprocedure automatisch verlopen. De BEL-scores in het kader van de thuiszorg worden namelijk maandelijks digitaal doorgestuurd naar de zorgkas. Die kijkt na of de bijdragebetaling correct verlopen is en kent het recht op de zorgverzekering automatisch toe.

Gelijkstelling

Het wijzigingsbesluit van 7 juni 2013 voegt daar nog aan toe dat de datum van de aanvraag die automatisch door de zorgkas wordt geregistreerd, gelijk is aan de datum van de vaststelling van de ernst en de duur van het verminderde zelfzorgvermogen.

En bij een digitale aanvraag worden de bestandsmatige gegevens gelijkgesteld met een attest. De zorgkas zal een beslissing over de tenlasteneming nemen binnen de 60 dagen na de ontvangst van het bestand met gegevens.

In werking

Deze aanpassingen treden retroactief in werking op 1 juni 2013.

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 7 juni 2013 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2010 houdende de uitvoering van het decreet van 30 maart 1999 houdende de organisatie van de zorgverzekering, wat betreft de automatische aanvraag, 9 juli 2013