Financieringsbesluit: grondprijscoëfficiënten voor 2013

Het Financieringsbesluit bevat een nieuwe regeling voor de toekenning van subsidies aan initiatiefnemers die sociale huurwoningen, sociale koopwoningen of sociale kavels ?realiseren, in stand houden of ter beschikking stellen'. De kostprijs die men daarbij voor de aankoop van een onroerend goed in rekening kan brengen, wordt beperkt tot een prijsplafond.

De ?grondprijscoëfficiënten' voor de berekening worden nu per gemeente vastgelegd voor 2013.

Leninglast

Het Financieringsbesluit van 21 december 2012 bepaalt sinds 1 januari 2013 welke subsidies er toegekend worden, en aan wie die subsidies uitgekeerd worden. De steun die de Vlaamse regering toekent, verschilt per actor. Want in de sociale woonsector zijn heel wat actoren actief: de sociale huisvestingsmaatschappijen, het Vlaams Woningfonds (VWF), gemeenten en intergemeentelijke samenwerkingverbanden, OCMW's, private bouwheren ?

Zo komt de overheid bijvoorbeeld tussen in de leninglast voor de realisatie en instandhouding van sociale huurwoningen. Namelijk voor het verwerven van onroerende goederen, het slopen van constructies, en voor nieuwbouw of vervangingsbouw van sociale huurwoningen.

Het subsidiabele bedrag is daarbij vooral afhankelijk van de kostprijs van de verwerving. Die kostprijs wordt beperkt tot een prijsplafond dat wordt vastgesteld op het moment van de ondertekening van de verkoopovereenkomst.

Prijsplafond

Bij het bepalen van het prijsplafond gebruikt men een factor die gelijk is aan:

de verhouding van de verkoopprijs per vierkante meter van bouwgronden in de gemeente in kwestie;

tot de verkoopprijs per vierkante meter van bouwgronden in het Vlaamse Gewest, met een ondergrens van 0,75 en een bovengrens van 1,50.

Het Financieringsbesluit schrijft voor dat die vermenigvuldigingsfactor jaarlijks op 1 mei wordt vastgesteld per gemeente. Dat is nu voor het eerst gebeurd in een besluit van 13 juni 2013. De tekst bevat een tabel met de grondprijscoëfficiënten per gemeente.

Tot slot kunnen we er nog op wijzen dat voor de vaststelling van de bouwgrondprijs in het Vlaamse Gewest, de bouwgrondprijs in een gemeente wordt gerekend met het gemiddelde van de prijs waartegen bouwgrond tijdens de laatste 5 jaar is verkocht. Dat cijfermateriaal wordt bekendgemaakt door de FOD Economie en gewogen volgens het aantal vierkante meter per verkoop in kwestie.

In werking

Het ministerieel besluit dat de grondprijscoëfficiënten voor 2013 vastlegt, treedt in werking op 18 juli 2013. Dat is 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bron: Ministerieel besluit van 13 juni 2013 betreffende de vaststelling van de grondprijscoëfficiënt 2013 per gemeente, BS 8 juli 2013

Zie ook:
Besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2012 houdende de financiering van verrichtingen in het kader van sociale woonprojecten en de daaraan verbonden werkingskosten, BS 15 januari 2013 (art. 5 van het Financieringsbesluit)