Europa wil energie-efficiëntere computers en servers

Europa wil het elektriciteitsverbruik van computers en servers verminderen. Via de ?Ecodesign computerapparatuur verordening (617/2013)? introduceert ze daarom een aantal ecologische ontwerpvereisten om zowel de energie-efficiëntie als de milieuprestaties en de levenscyclus van deze producten te verbeteren. Het gaat om uitvoeringsbepalingen bij de kaderrichtlijn ?Ecodesign?.

Elektriciteitsverbruik beperken

De Europese Commissie heeft de technische, milieutechnische en economische aspecten van computers geanalyseerd. Daaruit bleek dat het potentieel voor kosteneffectieve verbetering van het elektriciteitsverbruik tussen 2011 en 2020 ongeveer 93TWh bedraagt, wat overeenstemt 43 Mt CO2 -emissies, en in 2020 12,5-16,3 TWh, wat overeenstemt met 5,0-6,5 Mt CO2 - emissies. Op basis van kaderrichtlijn 2009/125/EG ?Ecodesign? vormen computers daarmee een productgroep waarvoor ecologische ontwerpeisen moeten worden vastgesteld.

Pc's, notebooks en servers

De ?Ecodesign computerapparatuur verordening' is van toepassing op 8 productgroepen die rechtstreeks op de wisselstroomspanning van het elektriciteitsnet kunnen worden aangesloten, onder meer via een externe of interne stroomvoorziening. Het gaat om

desktopcomputers;

geïntegreerde desktopcomputers;

notebookcomputers (incl. tabletcomputers, slatecomputers en mobiele thin clients);

desktop thin clients;

werkstations;

mobiele werkstations;

kleinschalige servers;

computerservers.

Bladesystemen en -componenten, server appliances, multinodeservers, computerservers met meer dan vier processorsockets, spelconsoles en dockingstations vallen buiten het toepassingsgebied.

Ook beeldschermen zijn niet onderworpen aan deze verordening. De Europese commissie zal voor deze producten echter een aparte verordening uitschrijven aangezien ze toch een significant effect hebben op het milieu en er ruimte is voor verbetering in het kader van de Ecodesign richtlijn of richtlijn 2010/30/EG op het energieverbruik.

Ecologische ontwerpvereisten en tijdschema

De ecologische ontwerpvereisten zijn opgenomen in bijlage II bij de verordening. Die bevat per categorie ook de dag waarop ze in werking treden. Europa kiest daarbij voor een geleidelijke invoering om fabrikanten voldoende tijd te geven hun ontwerpen te herzien.

Een aantal bepalingen is al van toepassing vanaf 17 juli 2013, de dag waarop de verordening in werking treedt. Het gaat om de verplichten m.b.t. de ?Stand met het laagste energieverbruik' en ?activering van het energiebeheer' voor desktopcomputers, geïntegreerde desktopcomputers en notebookcomputers.

De meeste vereisten gelden echter pas vanaf 1 juli 2014, zoals de aanpassingen m.b.t. het totale jaarlijkse energieverbruik en de mogelijkheidsaanpassingen voor desktopcomputers, geïntegreerde desktopcomputers en notebookcomputers. Ook de vereisten m.b.t. de slaapstand en de uitstand treden dan in werking.

Vanaf 1 januari 2016 worden een aantal van de nieuwe verplichtingen m.b.t. energieverbruik nog verder aangescherpt.

Informatieverplichtingen fabrikanten

Vanaf 1 juli 2014 zijn fabrikanten ook verplicht om bepaalde gegevens over hun producten te vermelden in de technische documentatie én op websites die gratis toegankelijk zijn voor het publiek. Welke gegevens precies moeten worden vermeld, is opgenomen in punt 7 van bijlage II.

De verplichte melding van deze informatie moet de controle op de naleving van de vereisten vergemakkelijken. Bijlage III bij de verordening bevat de meet- en verificatieprocedure voor markttoezicht.

Benchmarks bestaande producten

Tot slot heeft Europa indicatieve benchmarks vastgesteld (bijlage IV) op basis van producten met een hoge energie-efficiënte die beschikbaar waren op het moment dat de verordening werd vastgesteld. Door deze informatie op grote schaal beschikbaar te stellen en toegankelijk te maken, wil het de beste ontwerptechnologieën integreren en de ontwikkeling van energie-efficiëntere producten vergemakkelijken.

Bron: Verordening nr. 617/2013 van de Commissie van 26 juni 2013333 houdende uitvoering van Richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de eisen inzake ecologisch ontwerp voor computers en computerservers, PB.L. 27 juni 2013, afl. L175/13.