Sneller beslag op voertuig voor bestuurder die geen verkeersbelastingen betaalt

Bestuurders die geen verkeersbelastingen betalen, riskeren nu al dat de overheid beslag legt op hun voertuig. Een decreet van 28 juni 2013 schrapt de verplichte tussenkomst van de rechter, zodat de procedure een stuk sneller zal verlopen. Bovendien zal een dwangbevel inzake verkeersbelastingen automatisch leiden tot de verplichte inning van ándere Vlaamse belastingen, zoals de onroerende voorheffing, de leegstandsheffing op bedrijfsruimten, of de planbatenheffing.

Niet meer langs rechter passeren

De nieuwe procedure verloopt als volgt.
Als een controleur vaststelt dat er geen verkeersbelasting betaald is voor een voertuig dat op de openbare weg rijdt, kan hij eisen dat de bestuurder de niet-betaalde verkeersbelasting, samen met een boete, interesten én kosten onmiddellijk betaalt. Ook al is de bestuurder misschien niet de persoon die de verkeersbelasting verschuldigd is, omdat hij met het voertuig van zijn werkgever of van een vriend rijdt.
De bestuurder kan de verschuldigde som betalen in cash, met een betaalkaart of met een kredietkaart. Dat was vroeger ook al zo.

Als de bestuurder niet betaalt, stelt de ambtenaar een proces-verbaal van aanhaling op. Aanhaling heeft tot doel het voertuig van de openbare weg te halen en het gebruik van het voertuig door de belastingplichtige te verhinderen. Volgens het decreet bestaat aanhaling ?onder meer' uit:

het inhouden van de boorddocumenten;

het inhouden van de vrachtbrief, bij vrachtvervoer;

het plaatsen van een wielklem; of

het wegtakelen van het voertuig en het stallen van het voertuig op een stalplaats.

Een aangehaald voertuig mag niet vervreemd worden en mag zelfs niet verplaatst worden zonder de toestemming van Vlabel, de Vlaamse Belastingdienst. Anders volgt er een boete.

Als het verschuldigde bedrag, verhoogd met de kosten voor de aanhaling en eventueel stalling van het voertuig, binnen de week betaald wordt, stopt de procedure en wordt het voertuig vrijgegeven.

Als het verschuldigde bedrag niet binnen de week betaald wordt, ontstaat er een - in kortgeding weerlegbaar - vermoeden dat de rechten van het Vlaams Gewest in gevaar zijn en kan de procedure van beslaglegging starten.

Vlabel stelt een dwangschrift op en vraagt aan een gerechtsdeurwaarder om de schuld te innen via een dwangbevel. Na een maand volgt er een beslagexploot.
Het uitvoerend beslag zelf verloopt voortaan volgens de regels van gemeen recht (art. 300 WIB 1992, art. 149 e.v. KB/WIGB, en art. 1494 e.v. Ger.Wb.). Als de belastingplichtige blijft weigeren om te betalen, wordt het voertuig openbaar verkocht. Er is geen tussenkomst van de rechter meer nodig om de openbare verkoop te bevelen.

Verkeers- én andere belastingen

De nieuwe procedure is in eerste instantie bedoeld voor de jaarlijkse autotaks, de eenmalige belasting op de inverkeerstelling en het eurovignet.

Maar opgelet! In het dwangschrift en het dwangbevel kunnen naast de voorgaande sommen ook andere openstaande schulden worden opgenomen die betrekking hebben op andere belastingen, opcentiemen, opdeciemen, interesten en kosten die door Vlabel worden geïnd. Vlabel kan de opbrengst van de openbare verkoop van een in beslag genomen voertuig dus gebruiken om daarmee openstaande schulden inzake de onroerende voorheffing, de krotbelasting op woningen, de leegstandsheffing op bedrijfsruimten of de planbatenheffing te delgen?

Vanaf 4 augustus

Het decreet van 28 juni 2013 treedt 10 dagen na publicatie in werking. Dat is op 4 augustus 2013.

Bron: Decreet van 28 juni 2013 tot wijziging van het wetboek van 23 november 1965 van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen (art. 33 en 33/1 WIGB) en de wet van 27 december 1994 tot goedkeuring van het Verdrag inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens, ondertekend in Brussel op 9 februari 1994 door de Regeringen van het Koninkrijk België, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden, en tot invoering van een eurovignet, overeenkomstig Richtlijn 93/89/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 25 oktober 1993 (art. 2 Eurovignetwet), wat betreft de aanhaling en de inbeslagname van voertuigen en het opstellen van processen-verbaal, BS 25 juli 2013.