Maaltijdcheques blijven 1 jaar geldig

De geldigheidsduur van maaltijdcheques wordt opgetrokken van 3 tot 12 maanden.

3 maanden

Maaltijdcheques worden toegekend ter vervanging of ter omzetting van loon, premies, kerstgratificaties ? Ze zijn een als loon beschouwd belastbaar voordeel van alle aard. Tenzij ze voldoen aan een reeks voorwaarden die opgenomen zijn in het uitvoeringsbesluit bij de RSZ-wet. Dan worden de cheques niet als loon beschouwd en volledig van belasting vrijgesteld. Zowel voor de werkgever als voor de begunstigde.

Een van die voorwaarden betreft de geldigheidsduur van de maaltijdcheque. De cheque moet namelijk vermelden dat hij maar 3 maanden geldig is en dat hij moet worden gebruikt ter betaling van een eetmaal of voor de aankoop van verbruiksklare voeding. Gaat het om elektronische maaltijdcheques, dan is de geldigheidsduur ook beperkt tot 3 maanden, te rekenen vanaf het ogenblik dat de maaltijdcheque in elektronische vorm op de maaltijdchequerekening wordt geplaatst.

12 maanden

Maaltijdcheques vervallen op dit moment dus na 3 maanden. Uit parlementaire vragen blijkt dat de overheid over geen enkel instrument beschikt om na te gaan over hoeveel ?vervallen cheques' het precies gaat. Naar schatting zou het gaan om 0,3 tot 0,4 procent niet-gebruikte cheques. Dat zou neerkomen op 5 tot 10 miljoen euro - een bedrag dat rechtstreeks terugvloeit naar de uitgiftebedrijven.

Ondernemingen verliezen dus geld en werknemers koopkracht. Vandaar dat een wet van 14 april 2013 de geldigheidsduur van maaltijdcheques optrekt tot 1 jaar. Bedoeling is uiteraard om het aantal vervallen maaltijdcheques en de daarmee gepaard gaande verliezen in te perken. De nieuwe regeling kost de overheid niets.

Daartoe wordt het uitvoeringsbesluit bij de RSZ-wet én het wetboek van inkomstenbelastingen aangepast.

Bovendien heeft de invoering van de elektronische maaltijdcheque eigenlijk al tot een feitelijke versoepeling van de geldigheidsduur. Bij de elektronische betaling van een maaltijd zorgt het informaticasysteem er immers voor dat de oudste cheques eerst worden gebruikt. Bovendien krijgt de werknemer een week voor het verval een herinneringsbericht.

In werking

De wet van 14 april 2013 treedt in werking op 11 augustus 2013. Dat is 10 dagen na publicatie in het Staatsblad. De regering krijgt de bevoegdheid om een en ander te wijzigen, te vervangen, aan te vullen of op te heffen.

Bron: Wet van 14 april 2013 tot wijziging van artikel 38/1, § 2, 4°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en tot wijziging van artikel 19bis, § 2, 4°, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, BS 1 augustus 2013

Zie ook:
Koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, BS 5 december 1969 (art. 19bis, § 2, 4° van het uitvoeringsbesluit bij de RSZ-wet)