Soepeler bewijslast voor slachtoffer van huisjesmelker

Een slachtoffer van huisjesmelkerij moet niet langer bewijzen dat hij geen andere keuze had dan zich te laten misbruiken. Een wet van 29 april 2013 schrapt die bepaling uit het Strafwetboek.

Huisjesmelkerij

Een persoon die:

zelf, of via een tussenpersoon,

misbruik maakt van de kwetsbare toestand waarin een andere persoon verkeert ten gevolge van zijn onwettige of precaire administratieve toestand, precaire sociale toestand, leeftijd, zwangerschap, ziekte, lichamelijk of geestelijk gebrek of onvolwaardigheid,

door een roerend goed ? of een deel ervan ?, een onroerend goed, een kamer of een andere bewoonde ruimte

te verkopen, te verhuren of ter beschikking te stellen,

met het doel een abnormaal profijt te realiseren,

in omstandigheden die in strijd zijn met de menselijke waardigheid, zodanig dat de betrokkene in feite geen andere echte en aanvaardbare keuze heeft dan zich te laten misbruiken,

maakt zich volgens artikel 433decies van het Strafwetboek schuldig aan het misdrijf ?huisjesmelkerij?.

Kwetsbare toestand

Minister van Justitie, Annemie Turtelboom, verklaarde eerder al dat het ontbreken van een keuzemogelijkheid géén bijkomende misdrijfcomponent is, maar dat dit gewoon voortvloeit uit de kwetsbare positie van een slachtoffer van een huisjesmelker. Er moet dus niet aangetoond worden dat het slachtoffer geen andere echte en aanvaardbare keuzemogelijkheid had.

Om verwarring te vermijden, wordt de zinsnede ?zodanig dat de betrokken persoon in feite geen andere echte en aanvaardbare keuze heeft dan zich te laten misbruiken? nu uit de wettekst geschrapt. Het volstaat dus dat het slachtoffer zich in een kwetsbare positie bevindt, om veroordeeld te kunnen worden voor huisjesmelkerij.

Deze aanpassing gaat in op 2 augustus 2013. Dat is 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bron: Wet van 29 april 2013 tot wijziging van artikel 433decies van het Strafwetboek ter verduidelijking van de bijzonder kwetsbare positie van een slachtoffer van huisjesmelkerij, BS 23 juli 2013.