Vlaanderen wijzigt subsidievoorwaarden loopbaan- en diversiteitsplannen

Kansengroepen zijn vaak ondervertegenwoordigd op de Vlaamse arbeidsmarkt. Ondernemingen, instellingen en arbeidsorganisaties uit de profit- en social profitsector en lokale besturen kunnen daarom overheidssubsidies krijgen voor de uitwerking van hun diversiteitsbeleid. Vanaf 1 juli 2013 gelden een aantal nieuwe subsidievoorwaarden.

De aanpassingen komen er nadat de sociale partners en betrokkenen bij het beleid ?Evenredige arbeidsdeelname en diversiteit' beslisten om het loopbaan- en diversiteitsbeleid essentieel onderdeel te maken van een geïntegreerd strategisch HR- en loopbaanbeleid geïnspireerd door de loopbaanvisie.

Toekenning subsidies

De voornaamste principes uit het besluit van 19 juli 2007 blijven overeind. Toch liggen de klemtonen bij de toekenning van de subsidies voortaan ietwat anders.

Er wordt nog steeds gestreefd naar een evenwichtige verdeling tussen aanvragers uit de profitsector en de socialprofitsector. Maar de profitsector heeft niet langer een voetje voor. Het aantal te subsidiëren plannen voor lokale besturen wordt ook niet meer beperkt tot maximaal 10%. Die bepaling werd geschrapt.

Nieuw is ook dat voortaan minstens 2/3e van de plannen aandacht besteed aan leeftijdsdiversiteit. Voorheen lag de drempel op ?minstens 100 van de te subsidiëren plannen'. In de categorie leeftijdsdiversiteit zijn nu ook ?ongekwalificeerd uitgestroomde jongeren' van bijzonder belang, naast de instroom, re-integratie of retentie van ouder worden werknemers.

Voortaan bevat maximaal 10% van de plannen de inzet van vernieuwende instrumenten en methodieken om een meer genderbewust personeels- en organisatiebeleid te ontwikkelen als centrale actie. Minstens 5% van de plannen ontwikkelt specifieke acties voor minder zichtbare kansengroepen, met bijzondere aandacht voor mensen in armoede of ex-gedetineerden.

Inhoud plannen

De plannen die kunnen rekenen op overheidssteun zijn loopbaan-, diversiteits-, clusterdiversiteits-, instapdiversiteits-, en groeidiversiteitsplannen. Elk plan bevat streefcijfers over het aantal personen binnen kansengroepen dat kan instromen, doorstromen of een opleiding volgen, of - en dit is nieuw - van wie de voortijdige uitstroom kan worden voorkomen.

Vanaf nu vormen ook ongekwalificeerd uitgestroomde jongeren een van de prioritaire doelgroepen, naast allochtonen, ouder wordende werknemers en personen met een arbeidshandicap.

Er zijn ook een aantal nieuwe doelstellingen en acties waarrond plannen kunnen worden opgebouwd om in aanmerking te komen voor subsidiering. Voortaan komen ook acties rond werkplekleren in aanmerking, net als acties rond loopbaanbegeleiding en -ontwikkeling (incl. werken met persoonlijke ontwikkelingsplannen), rond het verhogen van de werkbaarheid van jobs of het verhogen van het werkvermogen en de werklust van werknemers en acties tot innovatie van de werk- en productieprocessen.

Deze maatregelen en acties kunnen voortaan door de administratie worden aangevuld met acties die nuttig of nodig zijn om maatwerk mogelijk te maken en die betrekking hebben op competentieontwikkeling, duurzame diversiteit, verhogen van de werkbaarheid, het werkvermogen en de werklust en organisatievernieuwing.

Naast de wijziging van deze algemene inhoudsvoorwaarden, worden ook de aanvullende bepalingen per plan hier en daar aangepast.

1 juli 2013

Het besluit van 7 juni 2013 treedt in werking op 1 juli 2013. Het besluit van 19 juli 2007 wordt opgeheven.

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 7 juni 2013 tot vaststelling van de criteria, de voorwaarden en de nadere regels voor het verlenen van subsidies ter ondersteuning en uitvoering van het loopbaan- en diversiteitsbeleid, BS 23 juli 2013.

Zie ook
Besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 tot vaststelling van de criteria, de voorwaarden en de nadere regels voor het verlenen van subsidies ter ondersteuning en uitvoering van het beleid van evenredige arbeidsdeelname en diversiteit, BS 9 augustus 2007.