Niet-vermelding beroepsmogelijkheid bestuurshandeling doet beroepstermijn toch lopen

Het Vlaams Parlement maakt een einde aan de rechtsonzekerheid die kan ontstaan wanneer een overheid in een beslissing of een administratieve handeling met individuele strekking geen melding maakt van de beroepsmogelijkheden. De termijn om beroep in te stellen start in dat geval vier maanden nadat de betrokkene in kennis werd gesteld van de akte of beslissing.

Verplichte melding beroepsmogelijkheden

Elke beslissing of elke administratieve handeling met individuele strekking die rechtsgevolgen beoogt voor burgers of een ander bestuur, moet volgens het Vlaams Openbaarheidsdecreet de beroepsmogelijkheden en de modaliteiten van het beroep vermelden. Laat de overheid dat na, dan heeft dit tot nu een grote invloed op de rechtszekerheid. De betrokken burgers of het betrokken bestuur kunnen tegen een dergelijke beslissing immers altijd beroep instellen, zonder enige termijnregel na te leven. De termijn voor het indienen van het beroep begint immers niet te lopen.

Beroepstermijn start na vier maanden

Om een eind te maken aan die rechtsonzekerheid grijpt de Vlaamse wetgever in. Er komt een einde aan de beroepsmogelijkheid zonder enige beperking in de tijd.

De termijn voor het indienen van het beroep begint in zo'n geval te lopen vier maanden nadat de betrokkene in kennis is gesteld van de akte of van de beslissing met individuele strekking. De overheid die in gebreke blijft, wordt op die manier toch gestraft, maar beroep blijft niet tot in het oneindige mogelijk.

Inwerkingtreding

Het Decreet van 21 juni 2013 treedt in werking op 29 juli 2013.

Bron: Decreet van 21 juni 2013 houdende wijziging van het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur, wat de beroepstermijnen betreft, BS 19 juli 2013.

Zie ook:
Decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur, art. 35