Vergunningsprocedure provinciale diensten voor pleegzorg toegelicht

Vlaanderen wil dat de nieuwe provinciale diensten voor pleegzorg op 1 januari 2014 kunnen starten. Er moet dus dringend werk gemaakt worden van de vergunningsprocedure. Minister van Welzijn Vandeurzen en het hoofd van het Agentschap Jongerenwelzijn Van Mulders geven in hun rondzendbrief alvast een toelichting bij de procedure.

Tijd tot 6 september

Wie vanaf 1 januari 2014 een vergunning wil voor een dienst voor pleegzorg heeft tot 6 september 2013 om zijn aanvraag in te dienen. Dat gebeurt met een specifiek formulier waarin vooral gepeild wordt naar de verantwoording van de aanvraag.

Aanvragen moeten per aangetekende zending of bij afgifte tegen ontvangstbewijs bezorgd worden aan het agentschap Jongerenwelzijn. Daarnaast wordt elk dossier ook per e-mail bezorgd.

Naast het aanvraagformulier en de daarin gevraagde stukken, bezorgt de initiatiefnemer - als hij een privaatrechtelijke rechtspersoon is - ook zijn statuten. Elke aanvrager bezorgt Jongerenwelzijn ook de beslissing om de vergunning aan te vragen en de dienst voor pleegzorg uit te baten.

Beoordelingscriteria

De vergunningsaanvraag wordt beoordeeld op een aantal criteria. Er zijn er die op de vergunningsvoorwaarden betrekking hebben. Er zijn ook andere.

De beoordelingscriteria van de eerste groep zijn onder meer de regionale afdekking en het pedagogische profiel van de dienst. Aan al de criteria van die groep moet voldaan zijn. Anders is geen vergunning mogelijk.

De andere criteria die beoordeeld worden gaan over de

gedragenheid van het voorstel door de huidige diensten voor pleegzorg in de provincie;

de regionale noden en de optimale spreiding binnen de regio;

de intenties tot samenwerking met hulpaanbieders buiten de pleegzorg;

het realistische tijdspad;

de relevante ervaring in functie van een kwaliteitsvolle organisatie van een dienst voor pleegzorg; en

de intenties over de wijze waarop aan de kwaliteit van de dienstverlening zal gewerkt worden.

Elk van die criteria krijgt een gewicht. De hoogste waarde gaat naar de gedragenheid van het voorstel, de laagste naar de regionale noden en de kwaliteitsintenties.

Verdere procedure

Jongerenwelzijn gaat de ontvankelijkheid van de vergunningsaanvragen na. De beslissing over de niet-ontvankelijkheid wordt binnen 8 kalenderdagen na ontvangst van de aanvraag meegedeeld aan de aanvrager.

Ontvankelijke aanvragen worden op hun gegrondheid onderzocht binnen 30 kalenderdagen na het verstrijken van de indieningstermijn van de aanvragen. De beslissing wordt ten laatste op 7 oktober 2013 betekend.

Als er per provincie maar één aanvaag is ingediend en is die gegrond, dan krijgt die in principe de vergunning.
Zijn er verschillende aanvragen voor één provincie dan gaat de vergunning naar de aanvrager wiens aanvraag gegrond wordt bevonden en het hoogst scoort op de verschillende criteria.

Tegen het voornemen om de vergunning te weigeren kan bezwaar ingediend worden.

Zes jaar

Een vergunning is maximaal 6 jaar geldig.

Nog vragen

Wie nog vragen heeft over de vergunningsaanvraag kan terecht bij Jongerenwelzijn op het telefoonnummer 02/553 31 57. Vragen kunnen ook per mail gesteld worden naar voorzieningenbeleid@jongerenwelzijn.be

Bron: Rondzendbrief van 10 juli 2013: Diensten voor pleegzorg , BS 29 juli 2013