Drie nieuwe technieken geven recht op ecologiesteun

Het Agentschap Ondernemen past sinds 4 juli 2013 een nieuwe limitatieve technologieënlijst (LTL-lijst) toe. Ook al werd die lijst pas op 13 augustus gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Op de jongste LTL-lijst staan 3 nieuwe technieken. Geen enkele techniek werd geschrapt, maar er werd wel duchtig gesleuteld aan de steunpercentages.

Wie investeert in één van de volgende, nieuwe technieken, heeft voortaan recht op de ?ecologiepremie plus' of ?EP-plus':

een koffiebrander met hoge efficiënte gasbrander en ingebouwd naverbrandingssysteem (techniek nr. 201.025);

elektrische kunststofspuitmachines (techniek nr. 201.026); of

stoomaccumulatoren (enthalpie-accumulator) (techniek nr. 201.027).

Als we vergelijken met de vorige LTL-lijst, die op 23 januari werd gepubliceerd, dan zien we dat bij 45 van de zowat 150 bestaande technieken, het ecologiegetal, de ecoklasse of het steunpercentage werd gewijzigd!

Anderzijds werd geen enkele techniek van de steunlijst geschrapt. Ook techniek nr. 100057 niet, inzake de ?Permanent magneet motoren met toerentalregeling op compressoren'. Het Belgisch Staatsblad bevat dan wel een blanco bladzijde op de plaats waar die techniek zou moeten staan, maar als we gaan kijken naar de LTL-lijst die het agentschap zelf gebruikt, dan zien we dat techniek nr. 100057 daar nog altijd bij staat.

Opmerkelijk is dat in de nieuwe LTL-lijst verwijzingen zijn opgenomen naar de corresponderende BBT-studies. Bijvoorbeeld naar de ?beste beschikbare technieken'-studies voor de textielveredeling, voor de oppervlaktebehandeling van metalen, voor de grafische sector, voor de verf-, lak-, vernis- en drukinktproducenten, enzovoort.

Op de LTL-lijst staan alle technieken die recht geven op EP-plus-steun. De lijst bepaalt ook op hoeveel steun een onderneming recht heeft. Het steunbedrag hangt af van het ecologiegetal van de techniek, van de ecoklasse ervan, en van de grootte van de onderneming.

Naast het regime van de gewone ecologiesteun, bestaat er ook een stelsel van strategische ecologiesteun, specifiek gericht op technologieën die niet gestandaardiseerd kunnen worden omwille van hun unieke, bedrijfsspecifieke karakter.

De jongste LTL-lijst is retroactief in werking getreden. Ze wordt sinds 4 juli gevolgd.
Subsidieaanvragen die vóór die datum werden ingediend, worden nog afgehandeld volgens de steunregels van de vorige LTL-lijst.

Bron: Ministerieel besluit van 4 juli 2013 tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 januari 2011 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2010 tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest, wat betreft de wijziging van de limitatieve technologieënlijst, BS 13 augustus 2013 (deel 1 en deel 2).