Registratie in nationaal pandregister maakt bezitloos pandrecht tegenwerpelijk

Het pandrecht moet voortaan geregistreerd worden in een nationaal pandregister. Althans wanneer het gaat om een bezitloos pandrecht. De registratie is geen voorwaarde voor het onstaan van het pandrecht, wel voor zijn tegenwerpelijkheid aan derden.

Pandregister

Het pandregister is nationaal georganiseerd. Het krijgt een plaats binnen de dienst Hypotheken van de algemene administratie van de Patrimoniumdocumentatievan Financiën.

Het is een geïnformatiseerd systeem dat rechtstreeks toegankelijk is voor het invoeren en raadplegen van pandrechten en voor het wijzigen, hernieuwen of verwijderen van de registratie van pandrechten.

Authentificeren

Iedere toegang tot het pandregister, of het nu is om pandrechten te registreren of te wijzigen, of om ze te raadplegen, vraagt een authentificatie van de gebruiker. Een KB zal de precieze regels nog vastleggen.

Kosten

Raadpleging van het register kost niets. Althans niet voor de pandgever en de categorieën van personen en instellingen die de Koning zal aanduiden.

Andere raadplegers en ook iedereen die pandrechten wil registreren, wijzigen, hernieuwen of verwijderen moet eventueel een retributie betalen. Maar of dat het geval zal zijn en om hoeveel het zal gaan, wordt overgelaten aan de Koning.

Registratie

De pandhouder kan zijn pandrecht registeren in het pandregister. Hij vermeldt volgende gegevens:

de identiteitvan de pandhouder (of zijn vertegenwoordiger) en van de pandgever;

de aanduiding van de bezwaarde goederen en de gewaarborgde schuldvorderingen;

het maximaal bedrag waarvoor de schuldvorderingen gewaarborgd zijn.

De registratie neemt de gegevens over die in het geschrift over de pandovereenkomst staan. Daarin zijn onder meer de met pand bezwaarde goederen nauwkeurig aangeduid.

De pandhouder moet de schade vergoeden die het gevolg is van de invoering van onjuiste gegevens. Een verklaring over die aansprakelijkheid moet ook geregistreerd worden.

De pandhouder moet de schade vergoeden die het gevolg is van de invoering van onjuiste gegevens. Een verklaring over die aansprakelijkheid moet ook geregistreerd worden.

De pandhouder verwittigt de pandgever schriftelijk van de registratie. Hij wordt ook op de hoogte gebracht van een wijziging, hernieuwing of verwijdering.
Met die verwittiging krijgt de pandgever de kans om de verwijdering of correctie van onjuiste ingevoerde gegevens te vorderen. Geraken beiden het onderling niet eens dan kan de pandgever zich wenden tot de dienst Hypotheken. Die zal dan de juistheid van de gegevens nagaan na het advies van de pandhouder te hebben ingewonnen.

Raadpleging

Wie het pandregister wil raadplegen heeft toegang tot al de door de pandhouder geregistreerde gegevens. En ook tot het registratienummer en de datum van registratie.

Hebben toegang:

pandgever en pandhouder;

categorieën van mensen of instellingen die de Koning aanduidt, na advies van de privacycommissie. Gedacht wordt onder meer aan mensen die een professioneel belang hebben dat in rechtstreeks verband staat met het bestaan van het pand, bv. gerechtsmandatarissen.

De specifieke toegangsregels worden nog bij KB vastgelegd.

Wijziging

De pandhouder kan de geregistreerde gegevens wijzigen als de pandovereenkomst zelf wijzigt of als er onjuiste gegevens geregistreerd zijn. Het register geeft dan zowel de oorspronkelijke invoering als de wijziging weer.

Verval registratie

De registratie vervalt na tien jaar. Vanaf dan kan men het pandrecht niet meer terugvinden in het pandregister. Maar de pandhouder kan de registratie wel telkens hernieuwen voor opnieuw tien jaar.

Verwijdering registratie

Als de pandgever zijn schuld heeft betaald, moet de pandhouder ervoor zorgen dat de registratie van het pandrecht verdwijnt.

Pandhouder en pandgever kunnen ook op elk ogenblik in onderling akkoord de verwijdering vragen van de registratie van het pandrecht aan de beheerder van het register. Geraken beiden er niet uit, dan kan de verwijdering via gerechtelijke weg gevraagd worden.

Overdracht pandrecht

De overdracht van het pandrecht bij de overdracht van de gewaarborgde schuldvordering moet ook geregistreerd worden. Hoe precies moet nog geregeld worden. De registratie moet gebeuren door de overdrager en vermeldt de identiteit van de overnemer.

Tegenwerpelijkheid

Hét belang van de registratie ligt in de tegenwerpelijkheid van het bezitloos pandrecht. Alleen een pandrecht dat geregistreerd is, is tegenwerpelijk aan derden.

Het tijdstip van de registratie bepaalt de rang van het pandrecht. Het tijdstip waarop de gewaarborgde schuldvorderingen onstaan of waarop het goed dat het voorwerp is van het pandrecht totstandkomt, is van geen belang.

Een rangafstand kan, maar is pas tegenwerpelijk aan derden als die geregistreerd is.

Als de pandgever niet correct is geïdentificeerd, is de registratie niet tegenwerpelijk. Het zal namelijk onmogelijk zijn om de inschrijving van het pand terug te vinden. Het pandrecht zal toch tegenwerpelijk zijn wanneer een opzoeking in het register aan de hand van het juiste element van identificatie toelaat de inschrijving terug te vinden.

Als de pandhouder verkeerd is geïdentificeerd of de bezwaarde goederen verkeerd zijn aangeduid, is het pandrecht evenmin tegenwerpelijk. Behalve indien die foutieve gegevens een redelijke persoon die een opzoeking doet niet ernstig op een dwaalspoor brengen.

De onjuiste aanduiding van de gewaarborgde schuldvordering of van het maximaal bedrag tot beloop waarvan de schuldvordering is gewaarborgd, heeft geen invloed op de tegenwerpelijkheid.

Inwerkingtreding

De wet van 11 juli 2013 treedt in werking op 1 december 2014. Maar de Koning kan een vroegere datum vastleggen.

Bron: Wet van 24 juni 2013 tot regeling van aangelegenheden als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet inzake de zakelijke zekerheden op roerende goederen, BS 2 augustus 2013.

Bron: Wet van 11 juli 2013 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de zakelijke zekerheden op roerende goederen betreft en tot opheffingvan diverse bepalingen ter zake, BS 2 augustus 2013