Verplichte elektronische aangifte vennootschappen en andere rechtspersonen (art. 27 en 36 wet fiscale bepalingen)

Belastingplichtigen in de vennootschapsbelasting, de rechtspersonenbelasting of de belasting van niet-inwoners voor vennootschappen en andere rechtspersonen, zijn in de toekomst verplicht om hun aangifte elektronisch in te dienen, behalve indien de belastingplichtige of de persoon die gemachtigd is om de aangifte namens hem in te dienen niet over de nodige geïnformatiseerde middelen beschikt om aan die verplichting te voldoen (art. 307bis, nieuwe § 3 WIB 1992).

De maatregel treedt in werking vanaf 8 juli 2013 (tien dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad).

Bron: Wet van 17 juni 2013 houdende fiscale en financiële bepalingen en bepalingen betreffende de duurzame ontwikkeling, BS 28 juni 2013 (art. 27 en art. 36 van de wet fiscale bepalingen)