Belastingkohieren: ?microfiches' en ?microfilms' vervangen door ?gepaste informatiedrager' (art. 24 wet fiscale bepalingen)

Vroeger werden de belastingkohieren gearchiveerd op microfiches en microfilms. Vandaag zijn deze technieken niet meer beschikbaar op de markt. In het relevante wetsartikel (art. 299 WIB 1992) worden daarom ?microfiches' en ?microfilms' vervangen door ?gepaste informatiedrager', waarmee wordt bedoeld: elke mogelijke drager van welke aard ook (optisch, magnetisch, elektronisch ?) die beantwoordt aan de hedendaagse normen en technieken en die uitsluitend voor archiveringsdoeleinden is bestemd en aldus de onveranderlijkheid van de geregistreerde gegevens waarborgt.

Deze maatregel treedt in werking vanaf 8 juli 2013 (tien dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad).

Bron: Wet van 17 juni 2013 houdende fiscale en financiële bepalingen en bepalingen betreffende de duurzame ontwikkeling, BS 28 juni 2013 (art. 24 van de wet fiscale bepalingen)