Derde boek van Wetboek Economisch Recht slorpt Boekhoudwet op

De wetgever voegt een derde boekdeel toe aan het Wetboek van Economisch Recht (WER). Dat boekdeel kreeg het opschrift ?Vrijheid van vestiging, dienstverlening en algemene verplichtingen van de ondernemingen'. Boek III maakt 3 kleppers van ons nationaal economisch recht overbodig: de Boekhoudwet - of wat ervan is overgebleven - en de KBO-wet verdwijnen helemaal, en van de Dienstenwet blijven maar een paar bepalingen meer over?

Nieuwe structuur

Boek III is als volgt opgebouwd:

Titel I. Vrijheid van vestiging en van dienstverlening Hoofdstuk 1. ToepassingsgebiedHoofdstuk 2. Vrijheid van vestiging (over vergunningen en andere vereisten) Hoofdstuk 3. Vrijheid van dienstverlening

Titel II. Kruispuntbank van Ondernemingen en erkende ondernemingsloketten Hoofdstuk 1. Kruispuntbank van Ondernemingen (o.m. over de toegang tot, en het gebruik van de KBO-gegevens) Hoofdstuk 2. Inschrijving van handels-, ambachtsondernemingen en niet-handelsondernemingen naar privaat rechtHoofdstuk 3. Inrichting van de ondernemingsloketten (o.m. werking van de loketten en vergoeding ervan).

Titel III. Algemene verplichtingen van de ondernemingen Hoofdstuk 1. Informatie, transparantie en niet-discriminatie Hoofdstuk 2. Boekhouding van de ondernemingen.

De wet van 17 juli 2013, die Boek III invoert, vult de definities van Boek I aan met definities die specifiek betrekking hebben op de termen uit het Boek III. De wet voegt ook specifieke sancties toe aan Boek XV, al werd Boek XV nog niet officieel gepubliceerd?

Meer zoekmogelijkheden in KBO-databank

Boek III bevat ook enkele belangrijke wijzigingen. Minister van Economie, Johan Vande Lanotte somde ze kort op tijdens de parlementaire bespreking van de ontwerptekst (Parl.St., nr. 2741/3, 15 e.v.). Enkele voorbeelden:

Meer gegevens. In de KBO-databank zullen voortaan ook toelatingsaanvragen en bankrekeningnummers genoteerd worden.

Meer public search. De vrije zoekmogelijkheden worden uitgebreid. Zo zal het mogelijk worden om alle ondernemingen met eenzelfde activiteit in een bepaalde regio op te vragen. De KBO-databank wordt dan een soort van ?bedrijvengids?.

Ook hergebruik voor niet-commerciële bedrijven. Naast de commerciële bedrijven zullen ook niet-commerciële organen, zoals vzw?s of universiteiten, de KBO-gegevens mogen hergebruiken.

Meldplicht voor ambtenaren en politieagenten. Politieambtenaren van de lokale en de federale politie en bepaalde ambtenaren die bij het opstellen van een onderzoeksverslag of een proces-verbaal vaststellen dat bepaalde gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen ontbreken of onjuist zijn, krijgen de plicht om dat te melden aan de beheersdienst van de KBO. Tot nu kon dat niet, omdat het beroepsgeheim van de politie niet toelaat dat een pv zonder wettelijke basis wordt toegestuurd naar een andere overheidsdienst dan het parket.

Ook voor niet-handelsondernemingen. Niet-handelsondernemingen naar privaat recht (meestal vrije beroepers) moeten bij koninklijk besluit van 22 juni 2009 worden ingeschreven in de KBO-databank. Die bepalingen worden nu op een hoger niveau getild en ingeschreven in het Wetboek, parallel aan de inschrijvingsplicht voor de handels- en ambachtsondernemingen. Eén en ander moet nog verder uitgewerkt worden in een koninklijk besluit.

Naar een echt Wetboek van Economisch Recht

Het Wetboek van Economisch Recht wordt geleidelijk aan verder uitgebouwd. Momenteel bevat het WER al de volgende boekdelen:

Boek I. Definities

Boek II. Algemene beginselen

Boek III. Vrijheid van vestiging, dienstverlening en algemene verplichtingen van de ondernemingen

Boek IV. Bescherming van de mededinging

Boek V. De mededinging en de prijsevoluties

Boek VIII. Kwaliteit van producten en diensten

Boek IX. Veiligheid van producten en diensten

Boek XV. (Rechtshandhaving?)

Vanaf wanneer?

De datum van inwerkingtreding van de nieuwe bepalingen zal nog vastgelegd worden bij koninklijk besluit.

Van dan af zijn de artikelen 4 tot 24, en 29 tot 49 van de Dienstenwet opgeheven, worden de artikelen 1 en 2, 4 en 5, en 7 tot 9 van het KB op de Niet-Handelsondernemingen naar Privaat Recht geschrapt, en houden de KBO-wet en de Boekhoudwet integraal op te bestaan.

Verwijzingen naar één van de voorgaande artikels en wetten moeten dan gelezen worden als verwijzingen naar het Wetboek van Economisch Recht. De regering kan verwijzingen in bestaande wetten en besluiten afstemmen op het nieuwe WER. Zij kan zelfs nog een stapje gaan: ?De Koning kan de bepalingen van het Wetboek van Economisch Recht, zoals ingevoegd bij deze wet [van 17 juli 2013], coördineren met de bepalingen die daarin uitdrukkelijk of stilzwijgend wijzigingen hebben aangebracht tot het tijdstip van de coördinatie?. Maar, ?zonder afbreuk te doen aan de beginselen die in de te coördineren bepalingen vervat zijn?.

Bron: Wet van 17 juli 2003 houdende invoeging van Boek III ?Vrijheid van vestiging, dienstverlening en algemene verplichtingen van de ondernemingen?, in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek III en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek III, in boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht, BS 14 augustus 2013.

Zie ook:
? Wet van 17 juli 1975 met betrekking tot de boekhouding van de ondernemingen, BS 4 september 1975 (Boekhoudwet) (wordt opgeheven).
? Wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen, BS 5 februari 2003 (KBO-wet) (wordt opgeheven).
? Dienstenwet van 26 maart 2010, BS 30 april 2010 (wordt gedeeltelijk opgeheven).
? Koninklijk besluit van 22 juni 2009 houdende de nadere regels voor het inschrijven van niet-handelsondernemingen naar privaat recht in de Kruispuntbank van Ondernemingen, BS 14 juli 2009 (KB?op de Niet-Handelsondernemingen naar Privaat Recht).