Beslagrechter bevoegd voor geschillen over roerende zakelijke zekerheden

Geschillen over roerende zakelijke zekerheden behoren tot de bevoegdheid van de beslagrechter. Zijn bevoegdheid heeft betrekking op problemen bij de tenuitvoerlegging en op geschillen over het pandregister. Het is de beslagrechter van de woonplaats van de pandgever die bevoegd is. Bij een buitenlandse of onbekende woonplaats, wordt de beslagrechter van de woonplaats van de pandhouder bevoegd.

De rechtbank van eerste aanleg blijft echter bevoegd voor geschillen in het kader van de uitwinning van het pand - als de pandgever een consument is.

Deze nieuwe bevoegdheidsregels treden in werking op het moment dat de nieuwe regels over de zakelijke zekerheden op roerende goederen in werking treden. Normaal gezien is dat op 1 december 2014. Maar de Koning kan een vroegere datum vastleggen.

Bron: Wet van 24 juni 2013 tot regeling van aangelegenheden als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet inzake de zakelijke zekerheden op roerende goederen, BS 2 augustus 2013.

Bron: Wet van 11 juli 2013 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de zakelijke zekerheden op roerende goederen betreft en tot opheffingvan diverse bepalingen ter zake, BS 2 augustus 2013

Zie ook:
Gerechtelijk Wetboek, art. 633 en 1395