Elektronisch document gezondheidszorg kan papieren exemplaar vervangen

In de gezondheidszorg kunnen elektronische documenten voortaan de papieren exemplaren vervangen. Maar alleen als ze voldoende bewijskracht hebben. En dat hebben ze als ze voldoen aan specifieke regels voor de identificatie en authentificatie van de opsteller, de datering en de integriteit.

Elektronische versie

Gezondheidszorgdocumenten mogen voortaan in elektronische versie worden ingediend. Uiteraard pas wanneer de elektronische stromen die daarvoor nodig zijn ook beschikbaar zijn.

Bewijskracht

Een elektronisch exemplaar kan het papieren exemplaar enkel vervangen als het bewijskracht heeft. En dat is het geval als het aan specifieke voorwaarden voldoet. Zij gaan onder meer over de authentificatie, de datering, de integriteit en de leesbaarheid.

Authentificatie

De elektronische gegevens vermelden de identiteit van hun opsteller. Die identiteit moet geverifieerd zijn. Ofwel volgens een specifieke procedure, ofwel via het identiteitscertificaat op de elektronische identiteitskaart of een ander specifiek certificaat.

Datering

De elektronische gegevens moeten met precisie aan een referentiedatum en een referentietijdstip kunnen gekoppeld worden. Hetzij via het eHealth-platform, hetzij door een andere instantie, aangeduid bij KB en na advies over de technische aspecten door het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid.

Integriteit

De elektronische gegevens mogen - na de vermelding van de identiteit van de opsteller en na associatie aan een referentiedatum en een referentietijdstip - niet meer onmerkbaar kunnen gewijzigd worden. De wijziging gebeurt volgens een specifieke procedure.

Leesbaar

De elektronische gegevens moeten gelezen kunnen worden gedurende de periode die door de toepasselijke regelgeving is opgelegd.

Gezondheidszorg

De nieuwe regels gelden voor verschillende gezondheidszorgdocumenten. Het gaat om de documenten uit de regelgeving over

de dringende geneeskundige hulpverlening;

de gezondheidszorgberoepen;

de Orde der geneesheren;

de Orde der apothekers; en

de niet-conventionele praktijken inzake geneeskunde.

Ook bij de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen kan een elektronisch document het papieren exemplaar vervangen. Het Verzekeringscomité van het Riziv legt de technische toepassingsregels hiervoor vast. Tot die toepassingsregels in werking treden blijven de bestaande protocollen over de bewijskracht van de door de zorgverleners, de ziekenfondsen en het Riziv opgeslagen, verwerkte, weergegeven of meegedeelde gegevens van toepassing.

Inwerkingtreding

Het KB van 19 juli 2013 treedt in werking op 1 januari 2012.

Bron: Koninklijk besluit van 19 juli 2013 houdende diverse bepalingen inzake bewijskracht, BS 16 augustus 2013.

Zie ook:
Wet van 29 april 1999 houdende oprichting en organisatie van het eHealth-platform en diverse bepalingen, art. 36/1