Brusselse gemeenten autonoom bevoegd voor (sommige) bouwvergunningen

De 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest mogen vanaf nu zelfstandig stedenbouwkundige vergunningen uitreiken als aan 2 voorwaarden voldaan is. Maar als een gemeente, een dossier niet binnen een redelijke termijn afhandelt, kan het Gewest dat dossier naar zich toetrekken. Dat blijkt uit een ordonnantie van 26 juli 2013.

Tot nu: advies vereist

De 19 Brusselse gemeenten moesten tot nu alle aanvragen voor stedenbouwkundige vergunning voor advies voorleggen aan de gemachtigde ambtenaar van de gewestelijke directie voor stedenbouw als het project gelegen was in een zone waarvoor er geen bijzonder bestemmingsplan bestond of in een zone waarvoor er een niet-vervallen verkavelingsvergunning was uitgereikt. De gemeente moest ook het advies van Stedenbouw vragen als ze afwijkingen wou toestaan op de voorschriften uit een bestaand bijzonder bestemmingsplan of eerder uitgereikte, nog niet-vervallen verkavelingsvergunning.

De ambtenaar van Stedenbouw had 45 dagen de tijd om advies uit te brengen.

Vanaf 1 september: autonoom, maar toch niet helemaal

Vanaf nu mogen de gemeenten zelfstandig stedenbouwkundige vergunningen uitreiken. Maar alleen:

als voor het project geen voorafgaande effectenbeoordeling nodig is; én

als de plaatselijke overlegcommissie een gunstig advies heeft uitgebracht.

Als de overlegcommissie een unaniem gunstig advies uitbrengt over een project (eventueel met afwijkingen), op een vergadering waarop de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar aanwezig is, mag men ervan uitgaan dat het Gewest dat unanieme advies volgt.
Er is dus geen afzonderlijk advies meer vereist van Stedenbouw.

Als het advies van de overlegcommissie gunstig is, maar niet unaniem, heeft de afgevaardigde van Stedenbouw 8 dagen de tijd om te laten weten dat hij een eigen advies wil uitbrengen:

Stuurt de ambtenaar geen bericht binnen die 8 dagen, dan mag men ervan uitgaan dat hij het gunstige advies van de overlegcommissie volgt. Ook dan vervalt de formaliteit van het verplicht voorafgaand advies.

Stuurt de ambtenaar wél een bericht, dan krijgt Stedenbouw net als vroeger 45 dagen de tijd om een eigen advies te formuleren.

Duidelijke tekortkoming

De aanvrager van een stedenbouwkundige vergunning kan het Gewest al vragen om een dossier over te nemen wanneer een gemeente geen beslissing neemt over zijn aanvraag binnen de wettelijk voorgeschreven termijn.

De ordonnantie verruimt die bepaling. Vanaf nu kan de Gewestelijke Directie Stedenbouw ook op eigen initiatief een dossier naar zich toetrekken. Als Stedenbouw een ?duidelijke tekortkoming [vaststelt] van de gemeente bij de behandeling van een aanvraag?, stuurt de directie een waarschuwing. Als de gemeente de duidelijke tekortkoming niet kan verantwoorden en ze niet snel maatregelen neemt, mag de gewestelijke ambtenaar in de plaats van de gemeente over de aanvraag beslissen.

De ordonnantie zegt niet wannéér er sprake is van een 'duidelijke tekortkoming'. De memorie van toelichting bij het ontwerp van ordonnantie zegt daarover het volgende: ?Onder duidelijke tekortkoming dient niet enkel een abnormaal lange termijn te worden verstaan ten opzichte van de termijn waarin voorzien [wordt] door artikel 156 van het BWRO, maar eveneens wat het onderzoek van een vergunningsaanvraag betreft. Zo mag een herhaalde vraag om diverse aanvullende inlichtingen de volledigverklaring van het dossier niet abnormaal vertragen.?

En het Gewest?

Het Brussels Gewest reikt zelf de vergunning uit als:

de vergunning wordt aangevraagd door een publiekrechtelijke rechtspersoon;

er een vergunning gevraagd wordt voor werken van openbaar nut;

het project plaatsvindt in een hefboomgebied of in een zone die bestemd is voor een project van gewestelijk belang;

de werken betrekking hebben op een beschermd goed;

het goed is opgenomen in de inventaris van de niet-uitgebate bedrijfsruimtes;

het project zich uitstrekt over het grondgebied van meerdere gemeenten; én

er voor het project een voorafgaande effectenbeoordeling vereist is. Een voorafgaande effectenbeoordeling is vereist voor openbare en particuliere projecten die het leefmilieu of het stedelijk milieu ingrijpend kunnen aantasten, of die belangrijke sociale of economische gevolgen kunnen hebben, onder meer omwille van de omvang, de aard of de ligging van het project.

Vanaf 1 september

Deze aanpassingen verschenen op vrijdag 30 augustus in het Belgisch Staatsblad. Ze treden al op 1 september 2013 in werking voor alle aanvragen voor stedenbouwkundige vergunning die op die datum nog niet waren voorgelegd aan de overlegcommissie.

Ook de exclusieve behandeling door het Gewest van de dossiers met een voorafgaande effectenbeoordeling geldt vanaf 1 september, voor alle aanvragen voor stedenbouwkundige vergunning die op of na die datum worden ingediend.

Bron: Ordonnantie van 26 juli 2013 tot wijziging van de ordonnantie van 13 mei 2004 houdende ratificatie van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening, BS 30 augustus 2013.