Lager minimumaantal huisartsen met wachtdienst

Tot nu toe was vereist dat tijdens de werkingsperiode van de huisartsenwachtdienst ten minste 1 huisarts permanent beschikbaar was per volledige schijf van 30.000 inwoners.

Deze verhouding wordt nu gewijzigd. Voortaan is tussen 8 en 23 uur een absoluut minimum van 1 huisarts met wachtdienst vereist per 100.000 inwoners. Tussen 23 en 8 uur moet ten minste 1 huisarts per 300.000 inwoners oproepbaar zijn.

Door deze maatregel moeten huisartsen minder wachtdiensten waarnemen, in het bijzonder in weinig dichtbevolkte gebieden, waardoor hun werkdruk daalt. De maatregel treedt in werking op 1 september 2013, d.i. 10 dagen na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Bron: Koninklijk besluit van 30 juli 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 juli 2002 tot vaststelling van de opdrachten verleend aan huisartsenkringen, BS 22 augustus 2013.

Zie ook:
Koninklijk besluit van 8 juli 2002 tot vaststelling van de opdrachten verleend aan huisartsenkringen, BS 5 oktober 2002 (art. 5, 4°).