Leefloon stijgt

Het leefloon stijgt. De basisbedragen die opgenomen zijn in het KB op de verhoging van het leefloon worden met 2 procent opgetrokken. Het gaat om een welvaartsaanpassing die ingaat op 1 september 2013.

Men volgt hierbij het mechanisme dat ingevoerd werd door de Generatiepactwet. De sociale partners in de Nationale Arbeidsraad (NAR) en de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) hebben hierover ook een gezamenlijk advies uitgebracht. Daarin vragen ze dat de sociale bijstandsuitkeringen met 2 procent zouden worden verhoogd op 1 september 2013.

Dat advies werd uitgevoerd en resulteerde onder andere in het KB van 30 augustus 2013 dat nu verschenen is. Het voert nieuwe bedragen in:

4.955,60

7.433,40

9.911,21

Men verwijst hierbij naar wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie. Dit betekent dat vanaf 1 september 2013 volgende bedragen gelden per categorie:

Categorie 1: 4.955,60 euro voor elke persoon die met één of meerdere personen samenwoont. Onder samenwoning wordt verstaan het onder hetzelfde dak wonen van personen die hun huishoudelijke aangelegenheden hoofdzakelijk gemeenschappelijk regelen.

Categorie 2: 7.433,40 euro voor een alleenstaande persoon en voor een dakloze die recht heeft op een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie.

Categorie 3: 9.911,21 euro voor een persoon die samenwoont met een gezin ten laste.

Dit levert volgende maandbedragen op: 544,91 euro (categorie 1), 817,36 euro (categorie 2) en 1.089,82 euro (categorie 3). Of op jaarbasis: 6.538,91 euro, 9.808,37 euro en 13.077,84 euro.

  Basisbedrag Jaarbedrag Maandbedrag Categorie 1 4.955,60 euro 6.538,91 euro 544,91 euro Categorie 2 7.433,40 euro 9.808,37 euro 817,36 euro Categorie 3 9.911,21 euro 13.077,84 euro 1.089,82 euro

Bron: Koninklijk besluit van 30 augustus 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 september 2004 tot verhoging van de bedragen van het leefloon, BS 11 september 2013

Bron: Zie ook: ? Nationale Arbeidsraad, advies nr. 1.840 van 28 maart 2013, ?Welvaartsvastheid 2013-2014 - Uitvoering van de wet van 23 december 2005 betreffende het Generatiepact?

Bron: ? Koninklijk besluit van 3 september 2004 tot verhoging van de bedragen van het leefloon, BS 27 september 2004 (art. 2 van het KB op de verhoging van het leefloon)

Bron: ? Art. 14, §1 van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie, BS 31 juli 2002