Decretale basis voor automatische toekenning zorgverzekering (art. 27-31 DB Welzijn)

Sinds 1 juni 2013 kennen de Vlaamse zorgkassen automatisch de tegemoetkoming van de Vlaamse zorgverzekering toe aan mensen die gezinszorg krijgen. Maar daar was tot nu eigenlijk geen decretale basis voor. Het decreet met diverse welzijnsbepalingen voert die nu in in het zorgverzekeringsdecreet.

Rechtsgrond voor automatische toekenning

Mensen die recht hebben op gezinszorg en die ook krijgen, moeten de tegemoetkoming voor niet-medische hulp- en dienstverlening niet langer aanvragen bij de zorgkas. De gegevens over de BEL-score die vastgesteld zijn in het kader van de thuiszorg worden automatisch doorgestuurd naar de zorgkas. Die bekijkt dan of de betrokkene zijn bijdragen heeft betaald, en kent desgevallend de tegemoetkoming van de zorgverzekering toe. Die regeling - opgenomen in een Vlaams regeringsbesluit - krijgt nu ook een decretale basis.

Het zorgverzekeringsdecreet bepaalt voortaan dat de toekenning van de tegemoetkomingen van de Vlaamse zorgverzekering - als dat mogelijk is - ambtshalve gebeurt. Onder de door de regering te bepalen voorwaarden. En als dat niet kan, moet er nog een aanvraag gebeuren.

Verder worden in het decreet de nodige wijzigingen aangebracht om de automatische toekenning mogelijk te maken.

Rechtsgrond voor overgangsmaatregelen tenlastenemingen

Volgens de Europese Verordening 883/2004 over de coördinatie van sociale zekerheidsstelsels volgen personen ten laste altijd het recht van de personen waarvan zij een afgeleid recht hebben. Die regel heeft gevolgen voor de zorgverzekering van personen ten laste van uitgaande grensarbeiders. Die grensarbeiders kunnen niet aansluiten bij de zorgverzekering. Hetzelfde geldt bijgevolg ook voor hun personen ten laste.

Volgens de memorie van toelichting bij het wijzigingsdecreet zou er wel een overgangsregeling komen voor personen ten laste die al een tenlasteneming door de zorgverzekering genieten. En die is er gekomen bij besluit van 8 april 2011 dat het zorgverzekeringsbesluit heeft gewijzigd.

Voor die overgangsregeling is echter geen duidelijke rechtsgrond. Het nieuwe decreet lost dit probleem op en voert er een in in het zorgverzekeringsdecreet. De Vlaamse Regering bepaalt de overgangsmaatregelen voor de voorwaarden waaronder de tenlastenemingen van personen die zich niet langer bij de zorgverzekering kunnen aansluiten als gevolg van de in Verordening nr. 883/2004 opgenomen aanwijzingsregels, verder worden uitgevoerd.

Ter herinnering. De overgangsregeling voorziet dat de personen ten laste van uitgaande grensarbeiders die tenlastenemingen van de zorgverzekering hadden op 31 december 2010, de lopende tenlastenemingen verder toegekend krijgen. Ze moeten wel de jaarlijkse ledenbijdrage voor de zorgverzekering blijven betalen.

Inwerkingtreding

De eerste reeks wijzigingen treden in werking op 1 juni 2013, de laatste wijzigingsbepaling treedt in werking op 1 mei 2010.

Bron: Decreet van 21 juni 2013 houdende diverse bepalingen betreffende het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, BS 14 augustus 2013 (art. 27?31 DB Welzijn)

Zie ook:
Decreet van 30 maart 1999 houdende de organisatie van de zorgverzekering
Besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2010 houdende de uitvoering van het decreet van 30 maart 1999 houdende de organisatie van de zorgverzekering, art. 89/1