Vlaremtreinbesluit sleutelt fors aan indelingslijst en sectorale voorwaarden voor hinderlijke inrichtingen (Vlaremtrein 2012)

Hierna overlopen we kort enkele specifieke activiteiten die grote wijzigingen ondergaan door de Vlaremtrein 2012. Maar eerst gaan we even in op de Vlarem-indelingslijst.

Meer X en Y in indelingslijst

Heel wat hinderlijke inrichtingen krijgen er een kenletter 'X' (GPBV-installatie) of kenletter 'Y' (BKG-installatie) bij.

De 'X' komt erbij in uitvoering van de Europese richtlijn op de industriële emissies. Dat is bijvoorbeeld het geval voor het vergassen of vloeibaar maken van andere brandstoffen dan steenkool, of voor de productie van magnesiumoxide in ovens met een productiecapaciteit van meer dan 50 ton per dag.

De 'Y' is het gevolg van de uitbreiding van de Europese voorschriften op de emissiehandel. Zo valt de productie van salpeterzuur, ammoniak, natriumbicarbonaat of aluminium sinds kort onder de handel op de broeikasgasemissierechten en krijgen deze activiteiten een 'Y'-kenletter.

Anderzijds specificeert de Vlaremtrein dat onderzoeksactiviteiten, ontwikkelingsactiviteiten of het testen van nieuwe producten en processen geacht wordt niet ingedeeld te zijn als X-, Y- of rubriek 59-activiteiten (dat laatste zijn de activiteiten die gebruikmaken van organische oplosmiddelen).

De installaties die uitsluitend biomassa gebruiken, worden eveneens geacht géén 'Y' te krijgen.

Meer S in indelingslijst

In uitvoering van het Bodemdecreet moeten GPBV-installaties die na 6 januari 2013 in gebruik werden of worden genomen, vóór de aanvang van de exploitatie een oriënterend bodemonderzoek laten uitvoeren. Zij krijgen een kenletter 'S'.

Als de GPBV-installatie al in gebruik was op die datum, geldt er normaal gezien een uitstel tot 7 januari 2014.

Nieuwe GPBV-activiteiten, die niet opgenomen waren in de oude IPPC-richtlijn, maar wel in de nieuwe richtlijn op de industriële emissies, krijgen in principe tijd tot 7 juli 2015.

Focus op specifieke activiteiten

Voor de volgende, specifieke activiteiten heeft de Vlaremtrein 2012 alvast grote aanpassingen in petto:

GPBV-activiteiten (waaronder afvalverbranding);

verwijdering van pesticiden uit spuitapparatuur;

grote en middelgrote stookinstallaties;

ontginningen (met name voor het afgraven van steenkoolterrils);

houtproducten, en conservering en coating van hout;

zwembaden; en

opslag van metallisch kwik.

Daarnaast zijn er nog honderden kleine wijzigingen?

Officieel treedt de Vlaremtrein 2012 op 20 september 2013 in werking. Maar wij noteerden heel wat uitzonderingen op dat voorschrift.

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 7 juni 2013 tot wijziging van diverse besluiten inzake leefmilieu houdende omzetting van Europese richtlijnen en andere diverse wijzigingen, BS 10 september 2012 (Vlaremtrein 2012).