Naar een nieuw model van milieuvergunningsaanvraag (Vlaremtrein 2012)

Het Vlaremtreinbesluit introduceert 3 nieuwe milieuformulieren en evenveel checklists. Het besluit wijzigt ook 3 bestaande modellen. Waaronder: de milieuvergunningsaanvraag zelf. Een kort overzicht.

Nieuw op de markt?

Met het formulier 'Bekendmaking van een afwijkingsaanvraag en openbaar onderzoek' (bijlage 8quater bij Vlarem 1) kan een GPBV-installatie vanaf nu een aanvraag voor individuele afwijking op de BBT-conclusies of emissiegrenswaarden van de BBT-GEN bekendmaken. GPBV staat voor 'Geïntegreerde Preventie en Bestrijding van Verontreiniging'. GPBV-installaties worden in de indelingslijst aangeduid met de kenletter 'Y'.

De uiteindelijke beslissing over de aanvraag tot individuele afwijking wordt bekendgemaakt met het nieuwe formulier 'Bekendmaking van een beslissing over een afwijkingsaanvraag' (bijlage 10quater bij Vlarem 1).

In uitvoering van de Europese richtlijn op de industriële emissies kunnen GPBV's maar een individuele afwijking krijgen binnen een bepaalde marge. De 'Maximale emissiegrenswaarden voor de individuele afwijkingen op de BBT-GEN voor GPBV-installaties' vindt u in bijlage 1.2.2bis bij Vlarem 2.

Het Vlaremtreinbesluit voegt aan de 'Algemene milieuvoorwaarden voor ingedeelde inrichtingen' (deel 4 van Vlarem 2) een afdeling toe over 'Risicobeheersing'. Die is van toepassing op álle ingedeelde inrichtingen, en dus niet alleen op de bijzondere inrichtingen, zoals de GPBV's. In die nieuwe afdeling staat onder meer dat de exploitant van een installatie elk voorval zo spoedig mogelijk moet melden aan de afdeling van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie, die bevoegd is voor de Milieuhandhaving. In de praktijk dus: aan de provinciale buitendienst van de Milieu-Inspectie. De Vlaremtrein 2012 voert daarvoor een specifiek formulier in: de 'Melding van een voorval' (bijlage 4.1.12 bij Vlarem 2). Een 'voorval' is: een gebeurtenis, zoals een brand, explosie of accidentele emissie, die wordt veroorzaakt door ongecontroleerde ontwikkelingen tijdens de exploitatie van een inrichting, en die - hetzij onmiddellijk, hetzij na verloop van tijd - gevolgen kan hebben voor de mens of voor het leefmilieu.

De 'Criteria voor de bepaling van de beste beschikbare technieken' (BBT), die tot nu waren opgenomen in artikel 43bis van Vlarem 1, worden geherformuleerd en gebundeld in een nieuwe bijlage 18 bij datzelfde Vlarem 1.

En tot slot worden 2 identieke bijlagen toegevoegd, zowel aan Vlarem 2, (als bijlage 4.10.1), als aan het VER-besluit op de verhandelbare emissierechten. Onder het motto 'Beter laat dan nooit' bevatten beide bijlagen de 'Lijst van activiteiten die onder het toepassingsgebied van emissiehandel vallen voor de handelsperiode 2008-2012'?

Nieuw model van milieuvergunningsaanvraag

De 'Aanvraag van een milieuvergunning' (bijlage 4A bij Vlarem 1) onderging heel wat wijzigingen. Onder de link vindt u alvast een bijgewerkt model. Wij overlopen nog even alle subrubrieken die veranderden:

Rubriek D. Algemene technische gegevens van de inrichting:D6: Omschrijving van een GPBV-installatie.D8: Meer BKG-installaties.

Rubriek E. Technische gegevens die bij elke aanvraag vereist zijn: E13: Omschrijving van de activiteiten die gebruikmaken van organische oplosmiddelen.E14: Grote stookinstallaties. E15: Nieuwe subrubriek over het verbranden of meeverbranden van afvalstoffen.

Rubriek F. Technische gegevens die bij specifieke aanvragen vereist zijn: F9: Tussentijdse opslagplaatsen voor uitgegraven bodem. F16: Nieuwe subrubriek voor chemische stoffen die onderworpen zijn aan een beperking of autorisatie in uitvoering van de Reach-reglementering.

Rubriek H. Bij te voegen bewijsstukken:H6: Extra bijlagen voor grote stookinstallaties (E14), het verbranden of meeverbranden van afvalstoffen (E15) en de Reach-stoffen (F16).

Rubriek K. Hoe gaat het nu verder met uw aanvraag? K1: Uitspraak van het college vanburgemeester en schepenen over de milieuvergunningsaanvraag binnen een termijn van 105 dagen i.p.v. de huidige 3 maanden.

Alle voorgaande wijzigingen zorgen er uiteraard voor dat ook de toelichting bij het model van milieuvergunningsaanvraag (bijlage 4.B bij Vlarem 1) een grondige facelift krijgt.

De 'Mededeling van een kleine verandering of melding van klasse 3-onderdelen van een vergunde inrichting van klasse 1 of 2' (bijlage 3A bij Vlarem 1) ondergaat slechts kleine aanpassingen. Met name in: Rubriek F. Inrichtingen waarop specifieke rubrieken van het Vlarem van toepassing zijn, en dan meer in het bijzonder in puntje F4 'Over de aanvraag of schrapping van een Y-rubriek (BKG's)'.

Tot slot kregen nog de volgende Vlarem 2-modellen een kleine update:

Lijst van verontreinigende stoffen (bijlage 1.1.2);

Controle-inrichting voor lozingen van afvalwaters (bijlage 4.2.5.1);

Sectorale lozingsvoorwaarden voor bedrijfsafvalwater (bijlage 5.3.2).middelen (bijlage 5.59.3). ln11413-2115

Keuringsschema aardgastankstations (bijlage 5.16.7);

Drempelwaarden en emissiebeperking voor activiteiten die gebruikmaken van organische oplosmiddelen en emissiegrenswaarden voor de voertuigcoatingindustrie (bijlage 5.59.1).

Reductieprogramma voor activiteiten die gebruikmaken van organische oplosmiddelen (bijlage 5.59.2).

Oplosmiddelenboekhouding voor activiteiten die gebruikmaken van organische oplosmiddelen (bijlage 5.59.3).

De Vlaremtrein 2012 treedt in principe in werking op 20 september 2013, maar er bestaan uitzonderingen op die datum.

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 7 juni 2013 tot wijziging van diverse besluiten inzake leefmilieu houdende omzetting van Europese richtlijnen en andere diverse wijzigingen, BS 2012 (art. 31-36 en bijlagen bij de Vlaremtrein 2012).