Arbeidsongeschiktheidsuitkering zelfstandigen stijgt

Een KB van 30 augustus 2013 verhoogt met ingang van 1 september 2013 een van de basisbedragen die men gebruikt om de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen te berekenen voor zelfstandigen in de periode van primaire ongeschiktheid.

Arbeidsongeschiktheid

Bij de arbeidsongeschiktheid van zelfstandigen maakt men binnen de uitkeringsverzekering een onderscheid tussen periodes van primaire ongeschiktheid (tijdens het eerste jaar) en periodes van invaliditeit (vanaf het tweede jaar):

Tijdens de primaire ongeschiktheid is een zelfstandige arbeidsongeschikt wanneer hij door letsels of functionele stoornissen zijn activiteit als zelfstandige moet stopzetten. Hij mag ook geen andere beroepsbezigheid uitoefenen, ook niet als helper of in een andere hoedanigheid.

Verbetert zijn toestand niet, dan wordt de zelfstandige arbeidsongeschikt tijdens een periode van invaliditeit. Bijkomende voorwaarde is dat hij ongeschikt is om eender welke beroepsactiviteit uit te oefenen ?die hem billijkerwijze zou kunnen opgelegd worden inzonderheid rekening gehouden met zijn stand, zijn gezondheidstoestand en zijn beroepsopleiding?.

Uitkering

De uitkeringen die het ziekenfonds toekent zijn forfaitair en worden dus niet berekend op een reëel, gederfd inkomen.

Ze verschillen naargelang de periode:

de periode van primaire niet-vergoedbare ongeschiktheid (eerste maand);

de periode van primaire vergoedbare ongeschiktheid (11 volgende maanden); en

de periode van invaliditeit (na die periodes).

Het bedrag van de dagvergoeding in de eerste (vergoedbare) periode hangt af van de gezinssituatie:

De dagvergoedingen voor de zelfstandigen met personen ten laste en voor zelfstandigen zonder persoon ten laste die een hogere uitkering kunnen krijgen wegens verlies van enig inkomen, volgen de bedragen van het gewaarborgd minimumpensioen.

Voor de andere zelfstandigen bedraagt de daguitkering momenteel 24,8016 euro (basisbedrag sinds 1 september 2011). Dit bedrag van 24,8016 euro wordt met ingang van 1 september 2013 opgetrokken tot 25,1116 euro (basisbedrag).

D it levert volgende daguitkeringen op voor zelfstandigen (primaire arbeidsongeschiktheid, bedragen sinds 1 september 2013):

53,99 euro voor gerechtigde met gezinslast

40,81 euro voor alleenstaande gerechtigde

33,13 euro voor samenwonende gerechtigde

Vanaf de vierde maand primaire arbeidsongeschiktheid worden de uitkeringen van de gerechtigden die hulp aan derden nodig hebben, verhoogd met een forfaitair bedrag per dag en dit ongeacht de gezinslast. Maar dit bedrag wordt niet opgetrokken door het wijzigings-KB van 30 augustus 2013. Het bedraagt op dit moment 20 euro (geïndexeerd bedrag) en dat blijft zo.

Bron: Koninklijk besluit van 30 augustus 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten, BS 12 september 2013

Zie ook:
Koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten, BS 7 augustus 1971 (artikel 9, § 1, eerste lid, 3° van het arbeidsongeschiktheidsbesluit voor zelfstandigen)