Nieuwe gelijkstellingen in vakantieregime werknemers

Een KB van 30 augustus 2013 bundelt een paar maatregelen die het regime van de jaarlijkse vakantie voor werknemers bijsturen. De gelijkstelling van borstvoedingspauzes, het opnemen van halve dagen vakantie, en de gelijkstelling van periodes van economische werkloosheid voor bedienden komen aan bod.

Bepaalde periodes van schorsing van de arbeidsovereenkomst worden gelijkgesteld met normale werkelijke arbeid voor wat betreft het recht op jaarlijkse vakantie.

Borstvoedingspauzes

Voor de berekening van het bedrag van het vakantiegeld worden de borstvoedingspauzes gelijkgesteld met normale werkelijke arbeid. Het betreft de vakantiedagen en het vakantiegeld. Men heeft het over het gecumuleerde totaal van de borstvoedingspauzes zoals voorzien bij de CAO nr. 80 van 27 november 2001. Die cao heeft het recht op borstvoedingspauzes ingevoerd.

De duur van de gelijkstelling wordt beperkt tot de periodes waarin de CAO nr. 80 voorziet. De werkneemster heeft namelijk recht op borstvoedingspauzes tot 7 maanden na de geboorte van het kind.

Dit beginsel is ook opgenomen in de ZIV-wet. Die wet bepaalt dat de uren die overeenstemmen met borstvoedingspauzes worden gelijkgesteld met arbeidsuren. Ze worden dus in aanmerking genomen voor het vervullen van de verzekeringsvoorwaarden.

De aanpassing die het KB van 30 augustus 2013 doorvoert, zorgt dus voor rechtszekerheid.

Halve dagen vakantie

De lijst van gevallen waarin de werknemer halve dagen betaalde vakantie mag nemen, wordt uitgebreid.

Het KB van 30 maart 1967 bepaalt voortaan dat men vakantie bij halve dagen kan nemen in volgende gevallen:

de halve dagen vakantie die met een halve dag gewone inactiviteit aangevuld worden of ? en dat is nieuw ? met een halve dag aanvullende vakantie;

de verdeling in halve dagen van 3 dagen van de vierde vakantieweek, op aanvraag van de werknemer. De werkgever mag zich echter tegen deze verdeling verzetten, indien dit van aard is om het werk in de onderneming te storen.

En er wordt een derde situatie toegevoegd: 'de halve dagen aanvullende vakantie die worden aangevuld ofwel met een halve dag gewone inactiviteit, ofwel met een halve dag gewone vakantie'.

Daarnaast worden de dagen aanvullende vakantie gelijkgesteld met normale werkelijke arbeid voor de berekening van de duur van de gewone vakantie. De aanvullende vakantie wordt gelijkgesteld met effectief gewerkte dagen. Het betreft de vakantiedagen en het bijhorend vakantiegeld. Deze bepaling treedt retroactief in werking op 1 april 2012.
Het was eigenlijk van in het begin al de bedoeling dat er een gelijkstelling zou komen.

Economische werkloosheid

De bepalingen die de gelijkstelling van perioden van economische werkloosheid voor bedienden regelen, worden aangepast.

Op dit moment verwijst men hier enkel naar de crisismaatregelen waarbij de economische werkloosheid voor bedienden is ontstaan als 'crisiswerkloosheid'. Maar later kreeg die maatregel een definitief karakter. En dus is het logisch dat men nu een verwijzing inlast naar de betreffende bepalingen uit de Arbeidsovereenkomstenwet.

De bepaling uit de wet van 1 februari 2011 die de crisismaatregelen verlengd heeft, was trouwens al buiten werking getreden op 31 december 2011. De verwijzing was dus sowieso al achterhaald. De aanpassing die het KB van 30 augustus 2013 doorvoert, zorgt dus voor rechtszekerheid want theoretisch gezien konden de bedienden niet meer genieten van de gelijkstelling.

Deze aanpassing treedt retroactief in werking op 1 januari 2012. Op die manier vermijdt men een lacune.

In werking

Globaal genomen treedt het KB van 30 augustus 2013 retroactief in werking op 1 januari 2013.

Bron: Koninklijk besluit van 30 augustus 2013 houdende sommige bepalingen inzake jaarlijkse vakantie van de werknemers, BS 17 september 2013

Zie ook:
? Koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers, BS 6 april 1967
? Gecoördineerde wetten van 28 juni 1971 betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers, BS 30 september 1971 (Jaarlijkse Vakantiewet)
? Nationale Arbeidsraad, advies nr. 1.853 van 28 mei 2013, ?Jaarlijkse vakantie?