Berekening van 'bijslag wegens verergering' bij arbeidsongevallen wordt verduidelijkt

Bij de berekening van de 'bijslag wegens verergering' in het kader van de arbeidsongevallenregeling kan 'de gevergde hulp van een andere persoon' zorgen voor een verhoging. Een KB van 11 september 2013 bepaalt hoe die verhoging berekend wordt.

Bijslag wegens verergering

Binnen de arbeidsongevallenregeling voor werknemers bestaan er enkele bijslagen. Voor ongevallen van vóór 2010 betaalt het Fonds voor arbeidsongevallen een herwaarderingsbijslag. Ook de bijslag voor ongevallen met een geringe graad van blijvende ongeschiktheid worden betaald door dat fonds. De andere bijslagen worden betaald door de verzekeraar.

Een en ander komt aan bod in een KB van 10 december 1987. Zo wordt er onder andere een 'bijslag wegens verergering' toegekend:

wanneer de graad van blijvende arbeidsongeschiktheid bij een arbeidsongeval na de herzieningstermijn verhoogd is, en

wanneer de nieuwe graad van arbeidsongeschiktheid minstens 10 procent bedraagt.

Forfaitair bedrag

Het bedrag van die bijslag wordt forfaitair bepaald:

Het nieuwe percentage van arbeidsongeschiktheid wordt vermenigvuldigd met een vast bedrag dat afhankelijk is van het percentage van de arbeidsongeschiktheid. De nieuwe graad van arbeidsongeschiktheid kan verhoogd worden omwille van ?de gevergde hulp van een andere persoon?.

Vervolgens neemt men het verschil tussen die uitkomst en de oorspronkelijke (geïndexeerde) rente die de getroffene krijgt. Dat resultaat is de eigenlijke bijslag voor verergering.

Eigenlijk is er sprake van een aanvulling van de rente tot het forfaitaire bedrag van de bijslag. Is de rente hoger, dan heeft men dus geen recht op de bijslag.

Hulp van andere persoon

De passage over de gevergde hulp van een andere persoon wordt opgeheven en vervagen door een apart lid waarin een meer gedetailleerde beschrijving staat. Het wijzigings-KB van 11 september 2013 bepaalt namelijk hoe de verhoging omwille van de gevergde hulp van een andere persoon berekend wordt.

Indien de verergering een hulp van een ander persoon vergt, dan wordt het bedrag van de bijslag namelijk verhoogd met het product dat men bekomt door de nieuwe graad van hulp van een ander persoon te vermenigvuldigen met het vast bedrag op basis van de graad van ongeschiktheid. Ook hier brengt men eventueel de rente in mindering.

In werking

Het KB van 11 september 2013 treedt in werking op 29 september 2013. Dat is 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bron: Koninklijk besluit van 11 september 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 december 1987 betreffende de bijslagen verleend in het kader van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, BS 19 september 2013