Herberekening ouderbijdrage kinderopvang voortaan in januari

De ouderbijdrage voor wie zijn kind laat opvangen in een inkomensgerelateerde kinderopvang wordt niet meer in oktober maar wel in januari herberekend. De eerstvolgende herberekening vindt bijgevolg plaats op 1 januari 2014 en niet op 1 oktober 2013.

Start opvang

Bij de start van de opvang kijkt men - voor de berekening van de ouderbijdrage - naar het aanslagbiljet over de inkomsten van drie jaar terug.

Herberekening

Op 1 januari van elk jaar wordt het inkomen van het gezin opnieuw vastgesteld op basis van het aanslagbiljet over de inkomsten van drie jaar geleden. Vroeger gebeurde dat op 1 oktober. Men keek dan naar het aanslagbiljet over de inkomsten van twee jaar daarvoor.

Bij gebrek aan aanslagbiljet wordt voortaan rekening gehouden met het inkomen van de maand november (in plaats van september). Dat maandinkomen wordt omgezet naar een jaarinkomen.

Inkomensgrens

Kind en Gezin stelt de inkomensgrens waaronder een vermindering van de ouderbijdrage wordt toegestaan voortaan vast op 1 januari. En niet meer op 1 oktober.

Indexering

De bedragen van de maximale en minimale bijdragen worden elk jaar - voortaan op 1 januari - aangepast aan de procentuele stijging van het gezondheidsindexcijfer tussen 1 november van twee jaar geleden en 1 november van het vorige jaar.

In het wijzigingsbesluit is ten onrechte sprake van de stijging van het gezondheidsindexcijfer tussen 1 november van het vorige jaar en 1 november van het jaar in kwestie. Volgens het kabinet van minister Vandeurzen zal dit rechtgezet worden.

Voor de herberekening op 1 januari 2014 wordt rekening gehouden met de procentuele stijging van het gezondheidsindexcijfer tussen 1 september 2012 en 1 november 2013.

Inwerkingtreding

Het MB van 26 augustus 2013 treedt in werking op 1 juli 2013.

Bron: Ministerieel besluit van 26 augustus 2013 houdende de wijziging van diverse bepalingen van het ministerieel besluit van 17 maart 2008 tot bepaling van de financiële bijdrage van de gezinnen voor de opvang van kinderen in kinderdagverblijven en diensten voor onthaalouders, BS 12 september 2013.

Zie ook:
Ministerieel besluit van 17 maart 2008 tot bepaling van de financiële bijdrage van de gezinnen voor de opvang van kinderen in kinderdagverblijven en diensten voor onthaalouders